ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

 1. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Uterine fibroids ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 2. ਜਦੋਂ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ।
 3. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ।
 4. ਅਸਾਧਾਰਣ ਯੋਨੀ ਖੂਨ
 5. ਪੇਡੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
 6. ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਡੀਨੋਮਾਇਓਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰੇ। ਸਰਜਨ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

 1. ਇੱਕ ਸੁਪਰਾਸਰਵਾਈਕਲ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ: ਇਸਨੂੰ ਸਬਟੋਟਲ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਸਰਵਿਕਸ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 2. ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 3. ਕੁੱਲ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ: ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਡਾਕਟਰ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ:

 • ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ
 • ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
 • ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 1. ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਇਲਾਜ: ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਇਹ 54% ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 7 ਇੰਚ ਦਾ ਚੀਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਰਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ-ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਪਾਸੇ-ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2-3 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 2. MIP ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ: MIP ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
  1. ਯੋਨੀ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ: ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਯੋਨੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਟ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ.
  2. ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਨੀ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ: ਡਾਕਟਰ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  3. ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ: ਸਰਜਰੀ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਟੂਲ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇ ਬਟਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ. ਡਾਕਟਰ ਵੀਡੀਓ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  4. ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਇਲਾਜ: ਇਹ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 3-ਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕੀ ਹਨ?

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੋ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋਖਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

 1. ਗੈਰ-ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 2. ਯੋਨੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੋਨੀ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 3. ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
 4. ਯੋਨੀ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਬਣਨਾ (ਇਹ ਯੋਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਬਲੈਡਰ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ)
 5. ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗ
 6. ਹੇਮਰੇਜਜ

ਸਿੱਟਾ:

ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਰਦ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹਨ ਜੋ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੌਰਾਨ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਅਤੇ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਧਾਰਨ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ:

 1. ਸੈਲਪਿੰਗੋ-ਓਫੋਰੇਕਟੋਮੀ: ਦੋਵੇਂ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
 2. ਓਓਫੋਰੇਕਟੋਮੀ: ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 3. ਸੈਲਪਿੰਗੈਕਟੋਮੀ: ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਯੋਨੀ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਪੇਟ ਜਾਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਨੀ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਿਸਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ