ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਪਿਠ ਦਰਦ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਰਾਬ ਮੁਦਰਾ, ਸੱਟ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ। ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਡਿਸਕ ਰੋਗ ਜਾਂ ਕਿੱਤੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਏਓਰਟਾ, ਟਿਊਮਰ, ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸੋਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਜਾਂ ਜਲਣ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਠ ਦਾ ਦਰਦ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਦੇ ਹੋ, ਮਰੋੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ;

 • ਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਰਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇ
 • ਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਬਲੈਡਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

 • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਿਚਾਅ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜੋ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਤਣਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਫਟੀਆਂ ਡਿਸਕਾਂ ਜਾਂ ਬਲਜਿੰਗ ਡਿਸਕ: ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਕ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਿਸਕਾਂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲਜ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਗਠੀਏ: ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸਟੀਨੋਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਠੀਏ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਓਸਟੀਓਪਰੋਰਸਿਸ: ਕਈ ਵਾਰ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਭੁਰਭੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

 • ਉੁਮਰ: ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਬੈਠੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਬਿਮਾਰੀਆਂ: ਗਠੀਆ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ: ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਸਿਗਰਟ-ਬੀੜੀ: ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਖੰਘ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੀਨੀਏਟਿਡ ਡਿਸਕ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕਣ, ਜਾਂ ਝੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

 • ਐਕਸ-ਰੇ
 • ਐਮਆਰਆਈ ਜਾਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ
 • ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ
 • ਬੋਨ ਸਕੈਨ

ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ, ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਕੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਠ ਦਾ ਦਰਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ:

https://docs.google.com/document/d/1wtRSAwcGiCHF3DEGZLMM7zEad1vgj3gkys-gvMFJhYA/edit

https://www.medicalnewstoday.com/articles/172943#causes

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/back-pain/symptoms-causes/syc-20369906

ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਕੰਪਰੈੱਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ, ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?

ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ