ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਰੁਕਾਵਟ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਨਾਲ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਥ੍ਰੋਮਬਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਜ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ।

ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ?

ਓਕਲੂਜ਼ਨ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਦੁਆਰਾ ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੌਰਾਨ। ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਫਿੱਕੀ ਜਾਂ ਲਾਲ ਚਮੜੀ।
 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼.
 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੈਰ/ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਜ।
 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ.
 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ.

ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਿਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਦਵਾਈਆਂ: ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਸਰਜਰੀ: ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਸੱਟ: ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
 • ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ: ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

 • ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਮੋਟਾਪਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਉਮਰ, ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਮਰ ਕਾਰਕ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਕੁਝ ਜੈਨੇਟਿਕ ਗੁਣ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.
 • ਅਧਰੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੈ।
 • ਕੈਂਸਰ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਪ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਦਿਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ.

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ: ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਥਿਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਕਲੌਟ ਬਸਟਰਸ: ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੋਮਬੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਕੈਥੀਟਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟੋਕਿੰਗਜ਼: ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੋਕਿੰਗਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਢੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
 • ਫਿਲਟਰ: ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਿਲਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਨਾ ਕਾਵਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/deep-vein-thrombosis/symptoms-causes/syc-20352557

https://www.healthline.com/health/deep-venous-thrombosis

https://www.webmd.com/dvt/default.htm

ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪੇਚੀਦਗੀ ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਤੇਜ਼ ਨਬਜ਼, ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈਣ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਖੰਘਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ