ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

intro

ਇੱਕ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਲੁੰਪੈਕਟੋਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ।

ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਮਾਂ/ਵਰਗੀਕਰਨ

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

 • ਕੁੱਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ - ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿੱਪਲ, ਏਰੀਓਲਾ, ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੈਂਟੀਨੇਲ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਸਕਿਨ-ਸਪੇਰਿੰਗ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ - ਇਸ ਵਿੱਚ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿਸ਼ੂ, ਏਰੀਓਲਾ ਅਤੇ ਨਿੱਪਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਵੱਡੇ ਟਿਊਮਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਨਿੱਪਲ-ਸਪੇਰਿੰਗ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ - ਏਰੀਓਲਾ-ਸਪੇਰਿੰਗ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਨਿੱਪਲ, ਏਰੀਓਲਾ, ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਲੱਛਣ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ:

 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ
 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਆਪਕ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ
 • ਰੀ-ਐਕਸੀਜ਼ਨ ਟੋਪੀ ਨਾਲ ਬੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
 • ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ
 • 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ 2 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਿਊਮਰ ਹੋਵੇ
 • BRCA ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਜਲੂਣ ਵਾਲਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ
 • ਕਤੂਰੇ ਜਾਂ ਸਕਲੇਰੋਡਰਮਾ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਕਾਰਨ

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤਰਜੀਹੀ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਹੈ:

 • ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਡਕਟਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਇਨ ਸੀਟੂ (DICS)
 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ (ਸਟੇਜ I ਅਤੇ II)
 • ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਪੜਾਅ (ਪੜਾਅ III)
 • ਪੇਟ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਸਾੜ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕਸਰ
 • ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵਰਤੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਾਸਪਿਟਲਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

 • ਬੇਕਾਬੂ ਦਰਦ
 • 101 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੁਖਾਰ
 • ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਰਦ, ਡਰੇਨੇਜ, ਸੋਜ, ਲਾਲੀ, ਜਾਂ ਨਿੱਘ ਵਧਣਾ
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ
 • ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ
 • ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
 • ਡਰੇਨੇਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਡਰੈਸਿੰਗ, ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਡਰੇਨੇਜ, ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

 • ਦਵਾਈਆਂ, ਪੂਰਕਾਂ, ਪੂਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ
 • ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ
 • ਐਸਪਰੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ
 • ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਪੀਓ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਓ
 • ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ

ਰਹਿਤ

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਂਗ, ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ:

 • ਪਿੰਨ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਲਾਗ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਲਿਮਫੇਡੀਮਾ (ਸੋਜ)
 • ਸਖ਼ਤ ਦਾਗ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਗਠਨ
 • ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
 • ਹੇਮੇਟੋਮਾ (ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ)
 • ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਦਰਦ

ਇਲਾਜ

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਕੇ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ, ਸਰਜਨ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਅੰਡਾਕਾਰ ਚੀਰਾ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ, ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ।

ਸਿੱਟਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ।

ਕੀ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਊਮਰ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਲੁੰਪੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਇੱਕ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, BRCA ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸੰਘਣੀ ਛਾਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ