ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕੰਨ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਐਕਿਊਟ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਿਊਬ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਸੁੱਜਣ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ;

 • ਐਲਰਜੀ
 • ਠੰਢ
 • ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਵਾਧੂ ਬਲਗ਼ਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
 • ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
 • ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਟੌਨਸਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਹਨ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਜਾਂ ਸੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ;

 • ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
 • ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
 • ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਪੀਸ ਵਰਗੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ
 • ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਓ ਅਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਬਲ ਕੰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ;

 • ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
 • ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਚੈਨ ਹਨ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?

ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

 • ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ ਧੋਵੋ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਸੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
 • ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਬਚੋ
 • ਸਾਰੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਓਟੋਸਕੋਪ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ;

 • ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੂਸ ਵਰਗਾ ਤਰਲ
 • ਜੇ ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਰਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇਕ
 • ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਰਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਗ ਦਾ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ;

 • ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਤੁਪਕੇ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡੀਕਨਜੈਸਟੈਂਟਸ
 • ਜੇ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗਾਂ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਨ 'ਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਰਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਮੇਟਣਾ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਟਣ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟੌਇਡ ਹੱਡੀ ਦੀ ਲਾਗ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਬੱਚੇ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਇੱਕ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 90% ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

3. ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਸਥਿਤੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ