ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗਠੀਏ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਠੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਗਠੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਠੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੋਗੇ ਉਹ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਗਠੀਏ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

 • Ankylosing ਸਪੋਂਡੀਲਾਈਟਿਸ
 • ਗੂੰਟ
 • ਜੁਆਨਾਈਲ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਗਠੀਏ
 • ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ
 • ਸਕਾਈਰੀਟਿਕ ਆਰਥਰਾਈਟਸ
 • ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗਠੀਏ
 • ਗਠੀਏ
 • ਸੈਪਟਿਕ ਗਠੀਏ
 • ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਗਠੀਏ

ਗਠੀਏ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਗਠੀਏ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

 • ਦਰਦ
 • ਕਠੋਰਤਾ
 • ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸੋਜ
 • ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਲੀ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ?

ਗਠੀਏ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ;

 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ: ਗਠੀਆ ਇੱਕ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਠੀਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
 • ਉਮਰ: ਗਠੀਏ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।
 • ਲਿੰਗ: ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਊਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਪਿਛਲੀ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸੱਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਠੀਏ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਮੋਟਾਪਾ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ, ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਤਣਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਗਠੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਪਹਿਲਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਦਰਦ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰੈਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕਈ ਥੈਰੇਪੀਆਂ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਠੀਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਗਧੇ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਠੀਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ;

 • ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ
 • ਬਲੂਬੈਰੀ
 • ਰਸਬੇਰੀ
 • ਜਾਂਮੁਨਾ
 • ਚਰਬੀ ਮੱਛੀ
 • ਬ੍ਰੋ CC ਓਲਿ
 • Avocados
 • ਗ੍ਰੀਨ ਚਾਹ
 • ਮਿਰਚ
 • ਮਸ਼ਰੂਮਜ਼
 • ਅੰਗੂਰ
 • ਹਲਦੀ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ
 • ਹਨੇਰੇ ਚਾਕਲੇਟ
 • ਟਮਾਟਰ
 • ਚੈਰੀ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗਠੀਏ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕੋ ਨਾ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸੋਜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੀ ਗਠੀਆ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ?

ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਆ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਗਠੀਆ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਗਠੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਗਠੀਆ ਇੱਕ ਇਲਾਜਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?

ਗਠੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ