ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਰੈਟਿਨੋਪੈਥੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ

intro

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰੈਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਪ 1 ਜਾਂ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਹਲਕੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਮਾਂ/ਵਰਗੀਕਰਨ

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

 1. ਨਾਨ-ਪ੍ਰੋਲਿਫੇਰੇਟਿਵ - ਇਹ ਡਾਇਬਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਰੈਟੀਨਾ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 2. ਪ੍ਰੋਲੀਫੇਰੇਟਿਵ - ਇਸ ਵਿੱਚ, ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਟੀਨਾ ਦੀ ਅਲੱਗਤਾ, ਦਾਗ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵੀ ਖੂਨ ਵਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਟਰੀਅਸ ਹਿਊਮਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ
 • ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
 • ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ ਖੇਤਰ
 • ਦਰਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨੇਰੇ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਚਟਾਕ

ਕਾਰਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਟਿਨਾ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਨਵੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਗਰਭਕਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅਚਾਨਕ ਧੁੰਦਲੀ, ਧੁੰਦਲੀ ਜਾਂ ਧੱਬੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਖਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੈ:

 • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਹੋਣਾ
 • ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ
 • ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
 • ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
 • ਗਰਭ
 • ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਿਯੰਤਰਣ

ਰਹਿਤ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਵਿਟ੍ਰੀਅਸ ਹੇਮਰੇਜ
 • ਰੇਟਿਨਾ ਅਲੱਗ
 • ਗਲਾਕੋਮਾ
 • ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ

ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ:

 • ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ
 • ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ
 • ਆਪਣੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ
 • ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
 • ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ

ਇਲਾਜ

ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪ ਹਨ:

 • ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ - ਵੈਸਕੁਲਰ ਐਂਡੋਥੈਲੀਅਲ ਗਰੋਥ ਫੈਕਟਰ ਇਨਿਹਿਬਟਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਫੋਟੋਕੋਏਗੂਲੇਸ਼ਨ - ਇਹ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
 • ਪੈਨਰੇਟਿਨਲ ਫੋਟੋਕੋਏਗੂਲੇਸ਼ਨ - ਇਸ ਲੇਜ਼ਰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ, ਅਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਵਿਟਰੇਕਟੋਮੀ - ਇਸ ਵਿੱਚ, ਰੈਟੀਨਾ 'ਤੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਦਾਗ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਰੈਟਿਨਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1. ਕੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਹੋਵੇ। ਹਲਕੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਛੋਟੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਲ ਦੇ ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਮੈਕੁਲਰ ਐਡੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਕੀ ਮੇਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਕੁਲਰ ਐਡੀਮਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ