ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਐਡੀਨੋਇਡਸਟੀਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

Adenoidectomy ਮੂੰਹ ਦੀ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਕਰਮਣ ਅਤੇ ਸੁੱਜੀਆਂ ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰੋਗੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 

Adenoidectomy ਕੀ ਹੈ?

ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਛੱਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ. ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

Adenoidectomy ਜਾਂ adenoid removal surgery ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

Adenoids ਦੇ ਲੱਛਣ

ਵਧੇ ਹੋਏ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ
 • ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਸਲੀਪ ਐਪਨਿਆ
 • ਨਿਗਲਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼
 • ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ 

Adenoidectomy ਦੇ ਕਾਰਨ

ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਹਨ ਸੁੱਜੀਆਂ ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ, ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, ਸਾਈਨਸ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ​​ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ENT ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਜੋਖਮ

ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ:

 • ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣਾ
 • ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗ
 • ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ​​ਨੱਕ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ

Adenoidectomy ਲਈ ਤਿਆਰੀ

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। 

ਵਿਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਬਾਹਰੀ ਰੋਗੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੈਟਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਐਡੀਨੋਇਡਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਗ ਕਰਕੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 

ਵਿਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਜ ਆਮ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਸ ਪੈਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਿੱਟਾ

ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਜਾਂ ਐਡੀਨੋਇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਵਾਲੇ

https://www.healthline.com/health/adenoid-removal#risks
https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/15447-adenoidectomy-adenoid-removal
https://www.medicinenet.com/adenoidectomy_surgical_instructions/article.htm

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਦਰਦ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ

ਕੀ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਸ ਪੈਕ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ