ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹੈਂਡ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀਆਂ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ

ਹੈਂਡ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ, ਵਿਗੜੇ, ਸੜੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਗਠੀਏ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਂਡ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੱਥ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅੰਗ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਅਕਸਰ ਦਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ, ਸੜਿਆ, ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਲਾਜਯੋਗ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੱਥ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕਈ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਅਭਿਆਸ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਾਕਤ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਦਰਦ-ਰਹਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ। ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪੈਕ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੱਥ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

 • ਟਿਸ਼ੂ, ਨਰਵ, ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
 • ਸਦਮੇ ਜਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
 • ਹੱਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
 • ਜਨਮ ਤੋਂ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
 • ਸੜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ

'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ
ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਹੱਥ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ
 • ਗਠੀਏ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ
 • ਹੱਥ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
 • ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ

ਹੈਂਡ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੈਸਕੁਲਰ ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਸਾਂ, ਲਿਗਾਮੈਂਟਾਂ, ਟਿਸ਼ੂਆਂ, ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਧਮਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਰਜਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
 • ਟਿਸ਼ੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਜਨ ਜ਼ਖਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਅੰਗ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਜਾਂ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੈਂਡ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

 • ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ
 • ਜਮਾਂਦਰੂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
 • ਗਠੀਏ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਹੈਂਡ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹਨ?

 • ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਜੰਮਣਾ
 • ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸੋਜ
 • ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਗੁਆਉਣਾ
 • ਅਧੂਰਾ ਇਲਾਜ
 • ਲਾਗ

ਹਵਾਲੇ

https://www.pennmedicine.org/for-patients-and-visitors/find-a-program-or-service/orthopaedics/hand-and-wrist-pain/hand-reconstruction-surgery

https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/overview-of-hand-surgery

https://www.hrsa.gov/hansens-disease/diagnosis/surgery-hand.html

ਕੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਰੀ ਲੰਬੀ ਹੈ?

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੈਂਡ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੱਥ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਂਡ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਓ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ