ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਸਾਈਨਸ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹਨ ਖੰਘ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨਸ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੌਲੀਪਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਸਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਸੈਪਟਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਕੀ ਹੈ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨਸ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। 

Sinusitis ਦੇ ਲੱਛਣ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨਿਸਾਈਟਿਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਨ:

 • ਖੰਘ
 • ਛਿੱਕ
 • ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ
 • ਸੁੰਘਣ ਅਤੇ ਚੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ
 • ਚਿਹਰੇ ਵਿਚ ਦਰਦ
 • ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਟਪਕਣਾ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਗੰਧ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਦ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਡਾਕਟਰ।  

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ

ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ:

 • ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ -  ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 • ਲਾਗ - ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਪੌਲੀਪ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 • ਖਾਲੀ ਨੱਕ ਸਿੰਡਰੋਮ (ENS) - ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੱਕ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 • ਸਿਰ ਦਰਦ - ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। 
 • ਗੰਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘਟੀ - ਗੰਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਧ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਲਈ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਨਸ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੋਜ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੱਕ 'ਤੇ ਆਈਸ ਪੈਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। 

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ

ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸੋਜ
 • ਮਤਲੀ
 • ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਐਲਰਜੀ

ਸਿੱਟਾ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਨੂੰ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ​​ਗੰਧ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਸੋਜ, ਸਿਰ ਦਰਦ। 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਵਾਲੇ

https://www.medicinenet.com/sinus_surgery/article.htm
https://www.hopkinsmedicine.org/otolaryngology/specialty_areas/sinus_center/procedures/endoscopic_sinus_surgery.html
https://www.aafp.org/afp/1998/0901/p707.html

ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਵਿਧੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ. ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਹੈ।

ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਆਮ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਹਾਂ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਈਨਸ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਜਾਂ ਸੁੰਘਣ ਅਤੇ ਚੱਖਣ, ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ