ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੁੱਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਜਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਕੀ ਹੈ?

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ, ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਦੇ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ।

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਉਹ:

 • ਕੁੱਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ - ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੂਰੀ ਛਾਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰੀਓਲਾ, ਨਿੱਪਲ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਐਕਸੀਲਰੀ ਲਿੰਫ ਨੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। 
 • ਸੋਧਿਆ ਰੈਡੀਕਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ - ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਕਸੀਲਰੀ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਏਰੀਓਲਾ, ਨਿੱਪਲ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
 • ਰੈਡੀਕਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ -  ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਛਾਤੀ, ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ, ਪੈਕਟੋਰਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
 • ਅੰਸ਼ਕ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ - ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
 • ਸਕਿਨ ਸਪੇਅਰਿੰਗ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ - ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ, ਏਰੀਓਲਾ ਅਤੇ ਨਿੱਪਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 • ਨਿੱਪਲ ਸਪੇਅਰਿੰਗ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ - ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਨਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਏਰੀਓਲਾ ਅਤੇ ਨਿੱਪਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਸੁੱਜੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ। 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਲਾਗ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਲਿਮਫੇਡੀਮਾ - ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਸੋਜ
 • ਡਰਾਉਣਾ
 • ਸਖ਼ਤ ਮੋਢੇ
 • ਹੇਮੇਟੋਮਾ - ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ
 • ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ

ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਢ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਪੀਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਜਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦੇਵੇਗਾ।  

ਸਿੱਟਾ

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ, ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਸੋਜ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ, ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.healthline.com/health/breast-cancer/mastectomy#preparation
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/mastectomy/about/pac-20394670
https://www.webmd.com/breast-cancer/mastectomy

ਕੀ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾ ਕਦੋਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ