ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੁਰਦੇ ਪੱਥਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੂਣ, ਖਣਿਜਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਖ਼ਤ, ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨੈਫਰੋਲਿਥਿਆਸਿਸ, ਰੇਨਲ ਕੈਲਕੂਲੀ, ਜਾਂ ਯੂਰੋਲੀਥਿਆਸਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਬਲੈਡਰ
 • ਯੂਰੇਟਰਸ
 • ਮੂਤਰ.

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗਾ ਅਲਵਰਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲੂਣਾਂ, ਖਣਿਜਾਂ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਲੇਟ: ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਨਲ ਕੈਲਕੂਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
 • ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ: ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ।
 • Struvite: ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ UTIs (ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ) ਹੈ।
 • ਸਿਸਟੀਨ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਇਹ ਸਿਸਟਿਨੂਰੀਆ (ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਥਿਤੀ) ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਰੇਨਲ ਕੋਲਿਕ)। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਠੋਸ ਪੁੰਜ ਯੂਰੇਟਰਸ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਰਦ ਕਮਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ, ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ
 • ਦਰਦ ਜੋ ਕਮਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੇਟ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ
 • ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲਾ ਦਰਦ
 • ਦੁਖਦਾਈ ਪਿਸ਼ਾਬ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
 • ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਤਲੀ
 • ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨੀ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਾਕੀਦ
 • ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਜਾਂ ਬੁਖ਼ਾਰ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਸਟ੍ਰੂਵਾਈਟ, ਸਿਸਟਾਈਨ) ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ।
 • ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ.
 • ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਜਾਂ ਨਮਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ UTI ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ.
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਲੇਟਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਢ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਹੋ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਏ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 'ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਮਾਹਿਰ।'

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਛੋਟੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਹਮਲਾਵਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ:

 • ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ (1.8 ਲੀਟਰ ਤੋਂ 3.6 ਲੀਟਰ) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ESWL (ਐਕਸਟ੍ਰਾਕੋਰਪੋਰੀਅਲ ਸ਼ੌਕ ਵੇਵ ਲਿਥੋਟ੍ਰੀਪਸੀ): ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਡਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨ ਲਈ ਝਟਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕੋ।
 • ਪਰਕੁਟੇਨਿਅਸ ਨੈਫਰੋਲਿਥੋਟੋਮੀ: ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੰਤਰ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
 • ਯੂਰੇਟਰੋਸਕੋਪੀ: ਜੇ ਪੱਥਰੀ ਬਲੈਡਰ ਜਾਂ ਯੂਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯੂਰੇਟਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਵਰਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹਨ. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਹਵਾਲਾ ਲਿੰਕ:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/kidney-stones/symptoms-causes/syc-20355755 

https://www.healthline.com/health/kidney-stones#prevention

https://www.kidney.org/atoz/content/kidneystones 

ਕੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਲੂਣ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 2,300 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੈਫੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਕੈਫੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਡਾ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਫੀਨ ਇੱਕ ਉਤੇਜਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੰਡੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ?

ਅੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਨਲ ਡਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡੇ ਦੀ ਸਫ਼ੈਦ ਹੋਵੇ। ਅੰਡੇ ਦੀ ਸਫ਼ੈਦ ਪੋਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ