ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗਲਾਕੋਮਾ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਗਲਾਕੋਮਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਗਲਾਕੋਮਾ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਸਿਗਨਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਗਲਾਕੋਮਾ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਲਾਜ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

ਓਪਨ-ਐਂਗਲ ਗਲਾਕੋਮਾ: ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਗਲਾਕੋਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਕੋਣ-ਬੰਦ ਗਲਾਕੋਮਾ: ਐਂਗਲ-ਕਲੋਜ਼ਰ ਗਲਾਕੋਮਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜਮਾਂਦਰੂ ਗਲਾਕੋਮਾ: ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਲਾਕੋਮਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇਨਫੈਨਟਾਈਲ ਗਲਾਕੋਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੋਤੀਆ: ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਟਿਊਮਰ। ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡਜ਼ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਧਾਰਣ ਤਣਾਅ ਗਲਾਕੋਮਾ: ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਲਾਕੋਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵਹਾਅ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਲਾਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਓਪਨ-ਐਂਗਲ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ

 • ਪਾਸੇ (ਪੈਰੀਫਿਰਲ) ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਤੀਬਰ-ਬੰਦ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ

 • ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ
 • ਅੱਖ ਦਾ ਦਰਦ
 • ਸਿਰ ਦਰਦ
 • ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ
 • ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ
 • ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਲੋਸ

ਜਮਾਂਦਰੂ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ

 • ਬੱਦਲਵਾਈ ਅੱਖਾਂ
 • ਹਲਕੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ
 • ਵਾਧੂ ਹੰਝੂ
 • ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ

ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ

 • ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਲਾਲੀ
 • ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਗਲਾਕੋਮਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ - ਇੰਟਰਾਓਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (ਆਈਓਪੀ)। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ ਤਰਲ (ਜਲ ਵਾਲਾ ਹਾਸਰਸ) ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨੇਜ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ IOP ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ-

 • ਅੱਖ ਦੀ ਸੱਟ
 • ਗੰਭੀਰ ਅੱਖ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ
 • ਜਲੂਣ
 • ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਵਰਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਲਾਕੋਮਾ ਡਾਕਟਰ।

ਗਲਾਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

 • ਉੁਮਰ
 • ਨਸਲੀ (ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹਨ)
 • ਅੱਖ ਸਮੱਸਿਆ
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡਜ਼

ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਗਲਾਕੋਮਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤੁਪਕੇ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਜਾਂ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇ ਲਈ ਅਲਵਰਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ, 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਗਲਾਕੋਮਾ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ)। ਗਲਾਕੋਮਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/glaucoma/diagnosis-treatment/drc-20372846

https://www.healthline.com/health/glaucoma#types

https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/glaucoma/types-glaucoma

https://www.medicinenet.com/glaucoma/article.htm

ਕੀ ਮੈਂ ਗਲਾਕੋਮਾ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ?

ਗਲਾਕੋਮਾ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਗਲਾਕੋਮਾ ਕਾਰਨ ਗੁਆਚ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ. ਆਪਟਿਕ ਨਸਾਂ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਗੁਆਚੇ ਰੈਟਿਨਲ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਕੋਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਗੈਰ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗਲਾਕੋਮਾ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ -

 • ਟੋਨੋਮੈਟਰੀ (ਇੰਟਰਾਓਕੂਲਰ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ)
 • ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
 • ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ
 • ਪੈਚਾਈਮੈਟਰੀ (ਕੌਰਨੀਅਲ ਮੋਟਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ)
 • ਗੋਨੀਓਸਕੋਪੀ (ਡਰੇਨੇਜ ਐਂਗਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ)
 • ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ (ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)

ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਲਾਕੋਮਾ ਹੈ?

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ