ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਪੈਕੇਜ 

ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੀ ਹਨ?

ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ-ਅਪ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਅਤੇ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ, ਦਿਲ, ਫੇਫੜੇ, ਜਿਗਰ, ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਐਂਡੋਕਰੀਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਕਰੋ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਾਉਣ। 30-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਨਿਊਰੋਮਸਕੂਲਰ ਵਿਕਾਰ, ਆਦਿ) ਨਾ ਹੋਣ, ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ:

 • ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਗਲਤ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ - ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਲੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ - ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਖਿਆਤਮਕ, ਮੋਨੋਸੈਚੁਰੇਟਿਡ, ਅਤੇ ਟਰਾਂਸ-ਚਰਬੀ-ਅਮੀਰ ਖੁਰਾਕ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
 • ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਕਮੀ - ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ; ਇੱਕ ਬੈਠੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਮੋਟਾਪਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹੈ।
 • ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ - ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਿਲਾਂ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਜਲੀ, ਅਤੇ ਜਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ - ਜੇ ਕੈਂਸਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਗਾੜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ:

 • ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਲਓ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6-7 ਘੰਟੇ)।
 • ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਓ।
 • ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਸਥਿਤੀ (ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਡਾਇਲਸਿਸ, ਆਦਿ) ਲਈ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂਚ-ਅਪ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।
 • ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਜਨਨ/ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਮੁਆਇਨਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਲਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਅਲਟਰਾ-ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮਿਕਚਰ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ; ਪਾਣੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਪੱਧਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ/ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਇਓਮਾਰਕਰ/ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਦਰਭ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਈਗਲਾਈਸਰਾਈਡਸ ਅਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰੀਵ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ
ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੇ ਕੁਝ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ?

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਨੈਫਰੋਪੈਥੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਓ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ