ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਸਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਖ਼ਤਰਨਾਕਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਲੋਬੂਲਸ ਜਾਂ ਨਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵ, ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੈਂਸਰ।

 • ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ:
 • ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਡਕਟਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ
 • ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਬੂਲਰ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਹਮਲਾਵਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ:

 • ਹਮਲਾਵਰ ਲੋਬੂਲਰ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ
 • ਹਮਲਾਵਰ ਡੈਕਟਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ
 • ਸਾੜ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕਸਰ
 • ਉੱਨਤ ਸਥਾਨਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
 • ਨਿੱਪਲ ਦੀ ਪੇਗੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਫਾਈਲੋਡਸ ਟਿਊਮਰ
 • ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਾਲੇ ਜੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪ-ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

 • ਹਾਰਮੋਨ ਰੀਸੈਪਟਰ-ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
 • HER2 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
 • ਤੀਹਰਾ-ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘਣੇ ਟਿਸ਼ੂ ਖੇਤਰ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਢ, ਜਾਂ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਢ ਹਨ।

ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਕੱਛਾਂ ਜਾਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜੋ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ
 • ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਟੋਪੀ ਜਾਂ ਲਾਲੀ ਜੋ ਸੰਤਰੇ ਦੀ ਸਤਹ ਵਰਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
 • ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਨਿੱਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਧੱਫੜ
 • ਇੱਕ ਨਿੱਪਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
 • ਇੱਕ ਨਿੱਪਲ ਜੋ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਉਲਟ ਹੈ
 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਕੰਟੋਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
 • ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ, ਫਲੇਕਸ, ਜਾਂ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਚਮੜੀ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਤੇਜ਼ ਸੈੱਲ ਗੁਣਾ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਲ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਬਿਊਲ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਛਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ -

 • ਪ੍ਰੋਟ੍ਰੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਚਾਰ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਾਲੀ, ਛਾਲੇ, ਡਿੰਪਲਿੰਗ, ਜਾਂ ਪਕਰਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ।
 • ਨਿੱਪਲ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ.
 • ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਓਲਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ
ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਛਾਤੀ ਦੇ ਘਾਤਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਸਟ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ

ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇਮੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਕਿਸੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਰਕਿਰੀ

ਧੁਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ PCP ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਗੰਢ, ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਫੋੜਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ MRI ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 • ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਨਿਯਮਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸੰਘਣੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅਣਦੇਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵੈ-ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪੜਾਅ, ਮੈਟਾਸਟੈਸਿਸ ਦੀ ਹੱਦ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ), ਅਤੇ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਆਕਾਰ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਪੜਾਅ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ (ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵੱਡੇ ਟਿਊਮਰਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਓਐਡਜੁਵੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਮਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਰਜਰੀ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।
 • ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਧਿਐਨ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਦੂਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਜੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਊਮਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ (ਲੰਪੈਕਟੋਮੀ) ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਵਾਰਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/breast-cancer/symptoms-causes/syc-20352470
https://www.healthline.com/health/breast-cancer

ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਬ੍ਰੈਸਟ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।

ਕੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਕਸਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ