ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਥੈਲੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਤ ਤਰਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਛਣ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਤੇ ਜਾਓ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਹਿਰ।

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਤਹਾਂ ਦੀ ਪਰਤ 'ਤੇ ਗਲੈਂਡ-ਵਰਗੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਪੈਪਿਲਰੀ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਗਰ ਦੇ ਪਾਰ ਵਿਕਸਤ ਉਂਗਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਐਡੀਨੋਸਕਵਾਮਸ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾਸ, ਸਕੁਆਮਸ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾਸ, ਅਤੇ ਕਾਰਸੀਨੋਸਾਰਕੋਮਾਸ ਹਨ।

ਥੈਲੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦਰਦ
 • ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ
 • ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘਟਣਾ
 • ਪੀਲੀਆ
 • ਬੁਖਾਰ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ
 • ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਢ

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਪੌਲੀਪਸ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ।

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਪਥਰੀ: ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪਥਰੀ (ਕਠੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਪਿਤ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲੇਸੀਸਟਾਈਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਪੋਰਸਿਲੇਨ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ: ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀ ਸੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ: ਕੈਂਸਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ 65-70 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਿਦਾਨ: ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨੂੰ cholecystitis ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਟਿਊਮਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਟੈਸਟ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਆਰਆਈ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਪੇਟ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਪਰਕਿਊਟੇਨੀਅਸ ਟ੍ਰਾਂਸਹੇਪੇਟਿਕ ਕੋਲੈਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ (ਪੀਟੀਸੀ), ਅਤੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਰੀਟ੍ਰੋਗ੍ਰੇਡ ਕੋਲੈਂਜੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟੋਗ੍ਰਾਫੀ (ਈਆਰਸੀਪੀ) ਜੋ ਕਿ ਪਿਤ ਨਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਨ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਥੈਲੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ?

ਇਲਾਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।

 • ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਰਜਰੀ: ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਰਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
 • ਸੰਭਾਵੀ ਉਪਚਾਰਕ ਸਰਜਰੀ: ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ (ਚੋਲੇਸੀਸਟੈਕਟੋਮੀ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਬਾਇਲ ਨਲਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ (ਰੈਡੀਕਲ ਚੋਲੇਸੀਸਟੈਕਟੋਮੀ)।
 • ਉਪਚਾਰਕ ਸਰਜਰੀ: ਇਹ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਤ ਨਲੀਆਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ: ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ: ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਨਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gallbladder-cancer/symptoms-causes/syc-20353370

https://www.cancer.org/cancer/gallbladder-cancer/about/what-is-gallbladder-cancer.html

https://medlineplus.gov/gallbladdercancer.html

https://www.healthline.com/health/gallbladder-cancer

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਰਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ, ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ, ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਲਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਿਤ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹਨ।

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁੜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਕ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ।

ਕੀ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਤ ਦਾ ਤਰਲ ਸਿੱਧਾ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ