ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡੀਲੋਸਿਸ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 20 ਅਤੇ 30 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਹਾਲਤ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੈ। ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਚਿਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਕੁਝ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਦਰਦ
 • ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ ਪੀਸਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼
 • ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ / ਕੜਵੱਲ
 • ਸਿਰ ਦਰਦ ਜੋ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਹੋਰ ਘੱਟ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ:

 • ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਹੱਥਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਲਵਰਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੌਂਡਿਲਾਈਟਿਸ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਲਈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਡਿਸਕ: ਡਿਸਕਾਂ ਵਰਟੀਬ੍ਰਲ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਲੀ ਵਰਗਾ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਹਰਨੀਏਟਿਡ ਡਿਸਕ: ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਹਰਨੀਏਟਿਡ (ਬਲਜਿੰਗ) ਡਿਸਕਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੇੜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਂਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।
 • ਕਠੋਰ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ: ਸਪਾਈਨਲ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 • ਹੱਡੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ: ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਹੱਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸੱਟ: ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੌਂਡੀਲੋਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ: ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੌਂਡਿਲੋਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੌਂਡੀਲੋਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਬੁਢਾਪਾ
 • ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ
 • ਸਿਗਰਟ
 • ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਕੰਮ
 • ਮੋਟਾਪਾ
 • ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡੀਲੋਸਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਮਾਈਲੋਪੈਥੀ: ਇਹ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਰੈਡੀਕੂਲੋਪੈਥੀ: ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਸ਼ਨ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਤੰਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਧੁਰੀ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ: ਇਸਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਗਰਦਨ ਦੇ ਦਰਦ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੀ ਕੰਧ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਕੇਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੌਂਡਿਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੌਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 1. ਦਵਾਈਆਂ: ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ, ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ।
 2. ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ: ਇਹ ਗਰਦਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 3. ਨਰਮ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕਾਲਰ: ਗਰਦਨ ਦਾ ਕਾਲਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 4. ਹੀਟਿੰਗ ਪੈਡ/ਕੋਲਡ ਪੈਕ: ਹੀਟਿੰਗ ਪੈਡ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਉਮਰ-ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਅਣਉਚਿਤ ਆਸਣ, ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਨਡੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ:

https://www.healthline.com/health/cervical-spondylosis

https://www.webmd.com/osteoarthritis/cervical-osteoarthritis-cervical-spondylosis#3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3116771/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1964403/pdf/12855031.pdf

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੌਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ, ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ (ਐਕਸ-ਰੇ, ਐਮਆਰਆਈ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ), ਅਤੇ ਨਰਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮਿਓਗ੍ਰਾਮ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ?

ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ