ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹਿਪ ਆਰਥਰੋਸਕੌਪੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਰੀ

ਹਿੱਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਰ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਕੈਮਰਾ (ਆਰਥਰੋਸਕੋਪ) ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਸਕੇ। 

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਲਈ. 

ਹਿੱਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕੀ ਹੈ?

ਹਿੱਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਨੂੰ ਹਿੱਪ ਸਕੋਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਰੋਸਕੋਪ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਹੋਰ ਸਰਜੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੈਲਪੈਲ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਰੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਟ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਂਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟਾਂਕੇ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੱਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ MRI ਸਕੈਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਹਿੱਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਹਿੱਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹਿਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ:

 • ਕਮਰ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਲਾਗ
 • ਉਪਾਸਥੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 
 • ਐਸੀਟਾਬੂਲਮ ਜਾਂ ਫੀਮੋਰਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਡੀ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਮਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼
 • ਸਨੈਪਿੰਗ ਹਿਪ ਸਿੰਡਰੋਮ (ਟੰਡਨ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਗੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)
 • ਹਿੱਪ ਸਾਕਟ ਵਿੱਚ ਫਟੇ ਹੋਏ ਲੈਬਰਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕਦੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਉਲਟੀਆਂ, ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵਧਣਾ, ਝਰਨਾਹਟ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਓਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜ, ਟਾਂਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਰਲ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੋ। 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਿੱਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

 • ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
 • ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ
 • ਮਰੀਜ਼ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਬਾਹਰ ਰੋਗੀ ਆਧਾਰ)
 • ਹਿੱਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਿੱਪ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਹਿੱਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ?

 • ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਸੰਚਾਲਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ
 • ਸੰਚਾਲਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਜੰਮਣਾ
 • ਅਸਥਾਈ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
 • ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਲਾਗ

ਸਿੱਟਾ

ਹਿੱਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

ਹਿੱਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

ਸੰਚਾਲਿਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਓ, ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੂਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਮਰ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ