ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਫਲੂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਫਲੂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਫਲੂ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਲਾਗ ਹੈ। ਫਲੂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੱਕ, ਗਲਾ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਲੂ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਜੋ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਲੂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਮਾਹਰ ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। 

ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਫਲੂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਗਦਾ ਨੱਕ, ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਲੂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੰਢ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਫਲੂ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ:

 • ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ
 • ਸਿਰ ਦਰਦ
 • ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ
 • ਵਗਦਾ ਨੱਕ 
 • ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਥਕਾਵਟ 

ਫਲੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਹਵਾ ਅਤੇ ਬੂੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਲੂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈੱਨ, ਕੀਬੋਰਡ ਜਾਂ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੱਕ, ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮਵਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਲਵਰਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਹਸਪਤਾਲ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੂ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਫਲੂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਲਵਰਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਇਲਾਜ ਲਈ:

 • ਗੰਭੀਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦਰਦ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
 • ਦੌਰੇ 
 • ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਵਨਾ
 • ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ
 • ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਗੜਣਾ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਲੱਛਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 • ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ
 • ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨੀਲੀ ਰੰਗਤ
 • ਸਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ 
 • ਦੌਰੇ
 • ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦਵਾਈ ਫਲੂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਮੋਟੇ ਵਿਅਕਤੀ
 • ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ
 • ਮਾਵਾਂ (ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ)
 • ਦਮਾ, ਸ਼ੂਗਰ, ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ
 • 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ 
 • 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ
 • HIV-AIDS ਦੇ ਮਰੀਜ਼ 

ਫਲੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?

ਫਲੂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀਪਾਇਰੇਟਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲੂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਅਤੇ ਆਮ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਦਾ ਇਲਾਜ. 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਫਲੂ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੂ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਫਲੂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਮਾਹਰ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। 

ਹਵਾਲਾ ਲਿੰਕ

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/flu/diagnosis-treatment/drc-20351725

https://www.webmd.com/cold-and-flu/top-10-questions-flu

ਕੀ ਮੈਂ ਫਲੂ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਸਵੈ-ਦਵਾਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਲੂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਲੂ ਦੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਲਵਰਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ।

ਕੀ ਫਲੂ ਅਤੇ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਫਲੂ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਲਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫਲੂ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਛਿੱਕ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ।

ਫਲੂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਫਲੂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਮੂਨੀਆ ਫਲੂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ