ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਅਰ ਵੈਕਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਕਾਰਨ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸਬੀਕਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ENT ਮਾਹਿਰ।

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਮਨੁੱਖ 20 ਤੋਂ 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨਾਲ ਧੁਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਟੋਨ, ਸੰਤੁਲਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਟੋਨ ਟੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ (ਮੱਧ ਕੰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ), ਤੰਤੂ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ (ਕੋਕਲੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 1. ਸ਼ੁੱਧ-ਟੋਨ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ - ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਟੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ।
 2. ਸਪੀਚ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ - ਇਹ ਸਪੀਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਪੀਚ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਡੀਟੋਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 3. ਸੁਪਰਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ - ਇਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਸਰੋਤਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੁਧਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 4. ਸਵੈ-ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ - ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਇੱਕ ਐਟੀਨੂਏਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 5. ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ - ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਕੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।
 6. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ - ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਇੱਕ ਆਡੀਓਮੀਟਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 1. ਸ਼ੁੱਧ ਟੋਨ ਜਨਰੇਟਰ 
 2. ਹੱਡੀ ਸੰਚਾਲਨ ਔਸਿਲੇਟਰ
 3. ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਐਟੀਨੂਏਟਰ
 4. ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ
 5. ਇਫ੍ਰੋਫਨਸ

ਸ਼ੁੱਧ ਟੋਨ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਆਡੀਓਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਆਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਹੱਡੀ (ਮਾਸਟੌਇਡ ਹੱਡੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਰਕ ਜਾਂ ਹੱਡੀ ਦਾ ਔਸਿਲੇਟਰ ਲਗਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਟੋਨ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੀਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟੌਇਡ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਸੰਭਵ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹਨ?

ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਡੈਸੀਬਲ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 60 ਡੈਸੀਬਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਡੈਸੀਬਲ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ:

 1. ਹਲਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: 26 - 40 ਡੈਸੀਬਲ
 2. ਦਰਮਿਆਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: 41 - 55 ਡੈਸੀਬਲ
 3. ਮੱਧਮ - ਗੰਭੀਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: 56 - 70 ਡੈਸੀਬਲ
 4. ਗੰਭੀਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: 71 - 90 ਡੈਸੀਬਲ
 5. ਡੂੰਘੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: 91 - 100 ਡੈਸੀਬਲ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬੋਲੇ ​​ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ENT ਮਾਹਿਰ। ENT ਮਾਹਿਰ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਟੋਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘਾਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ENT ਮਾਹਿਰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਈਅਰ ਪਲੱਗ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਰੋਤ

https://www.healthline.com/health/audiology#purpose
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK239/
https://www.news-medical.net/health/Types-of-Audiometers-and-Their-Applications.aspx
https://www.webmd.com/a-to-z-guides/hearing-tests-for-adults

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਜਨਮ ਨੁਕਸ
 • ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸੱਟ
 • ਫਟਿਆ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ
 • ਸਵੈ-ਇਮਿ .ਨ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਐਕਸਪੋਜਰ

ਇੱਕ ਆਡੀਓਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਆਡੀਓਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਚਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਬਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ 40 ਅਤੇ 60 dB ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ENT ਮਾਹਰ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਕੰਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਧ ਕੰਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ