ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੇਰਾਤੋਪਲਾਸਟੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਦਾ ਕੋਰਨੀਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕੋਰਨੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਕੀ ਹੈ?

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੋਰਨੀਆ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਜਾਂ ਕੋਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਗ ਸੀ।  

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇੱਕ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਹਸਪਤਾਲ।
 
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਰਨੀਆ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਕੋਰਨੀਆ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਰਨੀਆ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।  
 
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਪਣਾਏਗਾ।  
 
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੈਡੇਟਿਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕਾਰਨੀਆ ਕਾਰਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  
 
ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: 

 • ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਕੋਰਨੀਆ ਦਾ ਦਾਗ ਹੋਣਾ
 • ਕੋਰਨੀਆ 'ਤੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ  
 • ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੂਚਸ ਡਾਈਸਟ੍ਰੋਫੀ 
 • ਕੋਰਨੀਆ (ਕੇਰਾਟੋਕੋਨਸ) ਦਾ ਉਭਾਰ 
 • ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਰਨੀਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗੜਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ 

 1. ਪੂਰੀ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ - ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੋਟਾਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਕੋਰਨੀਆ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 2. ਐਂਡੋਥੈਲੀਅਲ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ - ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਨੀਅਲ ਪਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਐਂਡੋਥੈਲੀਅਲ ਪਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 3. ਡੀਪ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਲੇਮੇਲਰ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ - ਕੇਰਾਟੋਕੋਨਸ ਜਾਂ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਟ੍ਰੋਮਲ ਦਾਗ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਣ ਐਂਡੋਥੈਲਿਅਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।   
 4. ਕੇਰਾਟੋਪ੍ਰੋਸਥੇਸਿਸ - ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਦਾਨੀ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਆਪਟਿਕ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਮਪਲਾਂਟ ਹੈ।  

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:  

 • ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ 
 • ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 
 • ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ 
 • ਦਰਦ ਅਤੇ ਅੱਖ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰਨੀਅਲ ਸੱਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਡੋਨਰ ਕੌਰਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 • ਕੋਰਨੀਆ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਖ ਦੀ ਲਾਗ 
 • ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ-ਸਰਜੀਕਲ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ 
 • ਰੈਟੀਨਾ ਦੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ  
 • ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੋਜ 
 • ਮੋਤੀਆ 
 • ਗਲਾਕੋਮਾ 

ਸਿੱਟਾ

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਕੋਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

 • ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨਾ ਨਹੀਂ
 • ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਚੋ
 • 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ
 • 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?

ਨਵੇਂ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰਨੀਆ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਨੀਆ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਕੌਰਨੀਆ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਅੱਖ ਦਾ ਦਰਦ
 • ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਅੱਖਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ