ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ

 ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਲੋਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਮ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਅਚਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ - ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਤੀਬਰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ - ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ - ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਗੁਆ ​​ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ - ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰ, ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

 • ਅਚਾਨਕ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਿਰਦਰਦ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਹਸਪਤਾਲ।
 • ਤੀਬਰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸਿਰ, ਉਂਗਲਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

 • ਅਚਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਸਨ-ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰ 
 • ਜੇਕਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਨੇੜਲੀ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਲਪੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨੱਕ ਵਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਸਿਰ ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਤੱਕ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਸੱਟਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ CPR ਜਾਂ ਕਾਰਡੀਓਪਲਮੋਨਰੀ ਰੀਸਸੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਹਸਪਤਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਛਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ-ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੇਤਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ; ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਲਿੰਕ:

https://www.webmd.com/heart-disease/features/5-emergencies-do-you-know-what-to-do#1

https://www.mayoclinic.org/departments-centers/emergency-medicine/services

https://medlineplus.gov/ency/article/001927.htm

ਕੀ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਦਮ ਘੁਟਣ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਏ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਹਸਪਤਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ CPR ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਮ ਤੋੜਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੱਟਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ