ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮੇਨਿਸਕਸ ਮੁਰੰਮਤ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਮੇਨਿਸਕਸ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਇੱਕ ਮੇਨਿਸਕਲ ਮੁਰੰਮਤ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਫਟੇ ਹੋਏ ਮੇਨਿਸਕਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਹੋਲ ਚੀਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਥਾਨ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੇਨਿਸਕਸ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਗਾਮੈਂਟ (ਨਾਜ਼ੁਕ ਟਿਸ਼ੂ) ਦੇ ਦੋ ਸੀ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਿੰਗ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਨਬੋਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਿਸਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੁਟਬਾਲ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜੋਰਦਾਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਥਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਨਿਸਕਸ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੱਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ, ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਹਸਪਤਾਲ।

ਮੇਨਿਸਕਸ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨਿਸਕਸ ਫੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਸੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਨਿਸਕਸ ਟੀਅਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ, ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਸਰਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਮੇਨਿਸਕਸ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 • ਆਰਥਰੋਸਕੋਪਿਕ ਮੁਰੰਮਤ:
  ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਥਰੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪ ਪਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ ਜੋ ਰਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਰਟਸ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.
 • ਆਰਥਰੋਸਕੋਪਿਕ ਅੰਸ਼ਕ ਮੇਨਿਸੇਕਟੋਮੀ:
  ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਫਟੇ ਹੋਏ ਮੇਨਿਸਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਡਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। 
 • ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮੇਨਿਸੇਕਟੋਮੀ:
  ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ PCP ਪੂਰੇ ਮੇਨਿਸਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮੇਨਿਸਕਸ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

 • ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 
 • ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 
 • ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

 • ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਪੜ
 • ਗੋਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ 
 • ਲਾਗ 
 • ਗੋਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ 

ਸਿੱਟਾ

ਮੇਨਿਸਕਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਨਿਸਕਸ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਰੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੇਨਿਸਕਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ-ਓਪ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਆਈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਕਰਵਾਓਗੇ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗਾ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਇੱਕ ਮੇਨਿਸਕਸ ਅੱਥਰੂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ