ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਸੁਧਾਰ ਸਰਜਰੀ

ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਿਗਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਲਵਰਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਾਈਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੋੜ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਗਾੜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕਈ ਵਿਕਾਰ ਹਨ. ਕੁਝ ਆਮ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਹਨ: 

 • ਅਲਨਾਰ ਡ੍ਰਾਈਫਟ: ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਉਂਗਲੀ ਵੱਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। 
 • ਬੋਟੋਨੀਅਰ ਵਿਕਾਰ: ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਟਨ ਵਿਗਾੜ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਥੇਲੀ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਜੋੜ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਝੁਕਣ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਹੰਸ-ਗਰਦਨ ਦੀ ਵਿਕਾਰ: ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਜੋੜ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਜੋੜ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜੋੜ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
 • ਪੰਜੇ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ: ਇੱਥੇ, ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੂਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੀ ਗੇਂਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੂਠਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਤਲੇ ਵੱਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਬੰਨਿਅਨ: ਇਸ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਲਵਰਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਗਠੀਏ ਹਨ। ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਮਿਊਨ ਸੈੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟਿਸ਼ੂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਠੀਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਬਰਡਨ ਨੋਡ ਅਤੇ ਬੌਸ਼ਾਰਡਜ਼ ਨੋਡ। 

ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਸਭ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

 • ਦਵਾਈ: ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਚਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:
  • ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ (NSAIDs): ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡ: ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜਲੂਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਰੋਗ-ਸੋਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟੀਰਾਇਮੇਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ (DMARDs): ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 • ਸਰਜਰੀ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕਾਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨੋਵੈਕਟੋਮੀ (ਸਾਈਨੋਵਿਅਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ), ਜੋੜ ਬਦਲਣ, ਜੁਆਇੰਟ ਫਿਊਜ਼ਨ ਅਤੇ ਬੰਨਿਅਨ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਜਾਂ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਹੈ। 

ਸਿੱਟਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਬੇਅੰਤ ਦਰਦ, ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਹਸਪਤਾਲ 

ਹਵਾਲਾ ਲਿੰਕ

https://www.webmd.com/rheumatoid-arthritis/what-you-need-to-know-about-ra-joint-deformities

https://www.medicinenet.com/osteoarthritis_of_the_hands/views.htm

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਗਠੀਆ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਲ ਮੀਟ, ਖੰਡ, ਨਮਕ, ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਪਣੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਚੰਗੇ ਹਨ?

ਕੁਝ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਕਰਕਿਊਮਿਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਕੋਂਡਰੋਇਟਿਨ ਸਲਫੇਟ।

ਕੀ ਗਠੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਠੀਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗਠੀਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ