ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ

ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜਿਕ ਇਲਾਜ ਸਰਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। 

ਇਸ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਵਾਂਗ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮੂਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ।

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

 • ਫੁਲਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਰੇਥਰਲ ਰਿਸੈਕਸ਼ਨ (TUR)
 • ਸੈਗਮੈਂਟਲ ਸਿਸਟੈਕਟੋਮੀ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਭਿੰਨਤਾ
 • ਰੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟੈਕਟੋਮੀ
 • ਅੰਸ਼ਕ ਸਿਸਟੈਕਟੋਮੀ
 • ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਲੈਡਰ ਸਰਜਰੀ

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

 1. ਫੁਲਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਰੇਥਰਲ ਰਿਸੈਕਸ਼ਨ- ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਟਿਊਬ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਤਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਿਊਬ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤਾਰ ਲੂਪ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੁਲਗਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
 2. ਸੈਗਮੈਂਟਲ ਸਿਸਟੈਕਟੋਮੀ- ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 
 3. ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ- ਇਹ ਵਿਧੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਬਲੈਡਰ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 4. ਰੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟੈਕਟੋਮੀ- ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਊਮਰ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 5. ਅੰਸ਼ਿਕ ਸਿਸਟੈਕਟੋਮੀ- ਇਹ ਵਿਧੀ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟਿਊਮਰ ਕਾਰਨ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਸ਼ਿਕ ਸਿਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।
 6. ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਬਲੈਡਰ ਸਰਜਰੀ- ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਿਊਮਰ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੈਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਰੇਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਸਟੋਮਾ ਪੇਟ ਦੇ ਬਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੀਕ-ਪ੍ਰੂਫ ਬੈਗ ਜਦੋਂ ਸਟੋਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯੂਰੋਸਟੋਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

 1. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਨੀਨ-ਪ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ (BPH) ਦਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਹੈ
 2. BPH ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
 3. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ
 4. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ
 5. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 
 6. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ;

 1. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਾਵੈਸੀਕਲ ਬੀਸੀਜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 
 2. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ
 3. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਊਮਰ ਗੁਆਂਢੀ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਾਭ

 1. ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ
 2. ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ / ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ
 3. ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ
 4. ਘੱਟ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ
 5. ਕੋਈ ਦਾਗ ਤੱਕ ਘੱਟ
 6. ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ

 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਲਾਗ
 • ਪੇਟ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਸੋਜਸ਼
 • ਨੇੜਲੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਖੂਨ ਦਾ ਜੰਮਣਾ 
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਨਾਲ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ
 • ਲੰਬੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.urologyhealth.org/urology-a-z/b/benign-prostatic-hyperplasia-(bph)/minimally-invasive-surgeries?article=4%2C4&display=1%2C1

https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/16786-bladder-surgery

https://www.cancer.org/cancer/bladder-cancer/treating/surgery.html

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਲਾਗ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ/ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਲਿੰਗਕ ਨਪੁੰਸਕਤਾ
 • ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
 • ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਕੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਓਨੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮੂਲੀ, ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ