ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਦਸਤ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਦਸਤ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਅਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਢਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੱਟੀ ਹੋ ​​ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸਤ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। 

ਦਸਤ ਕੀ ਹੈ?

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਫਲੂ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਚਿੜਚਿੜਾ ਟੱਟੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸਤ ਕਾਰਨ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਦਸਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਦਸਤ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 1. ਤੀਬਰ ਦਸਤ - ਇਹ ਢਿੱਲਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਦਸਤ ਹੈ ਜੋ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
 2. ਲਗਾਤਾਰ ਦਸਤ - ਇਹ ਲਗਭਗ 2-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 3. ਗੰਭੀਰ ਦਸਤ - ਇਹ ਦਸਤ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦਸਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

 1. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਕੀਦ
 2. ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਅਤੇ ਬਲਗ਼ਮ
 3. ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੱਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ
 4. ਬੁਖ਼ਾਰ 
 5. ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ
 6. ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ
 7. ਪੇਟ ਦਰਦ
 8. ਪੇਟਿੰਗ
 9. ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ
 10. ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ

ਦਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

 1. ਵਾਇਰਲ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰਾਇਟਿਸ - ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤੜੀ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
 2. ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗ
 3. ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ
 4. ਦਵਾਈਆਂ
 5. ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰਪੀ
 6. ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਮਾਈ
 7. ਪੇਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ
 8. ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ, ਸੇਲੀਏਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਚਿੜਚਿੜਾ ਟੱਟੀ ਸਿੰਡਰੋਮ
 9. ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕਸ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਢਿੱਲੀ, ਪਾਣੀ ਭਰੀ ਅੰਤੜੀਆਂ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਡਾਇਰੀਆ ਮਾਹਿਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਟੂਲ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਦਸਤ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

 1. ਖੂਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ
 2. ਸਟੂਲ ਟੈਸਟ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਪਰਜੀਵੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ
 3. ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ
 4. ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ
 5. ਲੈਕਟੋਜ਼ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 6. ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕੌਲਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ
 7. ਸਿਗਮੋਇਡੋਸਕੋਪੀ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਕੋਲਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਦਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

 1. ਵਾਇਰਲ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 2. ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਖਾਓ।
 3. ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ ਜੋ ਦਸਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
 4. ਸਵੱਛ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।

ਉਪਾਅ ਕੀ ਹਨ?

ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਦਸਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 1. ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਸੌਲਿਡ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
 2. ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ, ਬਰੋਥ ਅਤੇ ਜੂਸ ਪੀਓ
 3. ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਚਰਬੀ, ਉੱਚ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
 4. ਬ੍ਰੈਟ ਭੋਜਨ (ਕੇਲਾ, ਚਾਵਲ, ਸੇਬ, ਟੋਸਟ) ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ
 5. ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤੜੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ

ਦਸਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

 1. ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ - ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਸਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 2. ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਜੂਸ ਅਤੇ ਬਰੋਥ ਵਰਗੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਗੇ। Pedialyte ਅਤੇ ORS ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਤਰਲ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।
 3. ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ-ਦੀ- ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਸਮਥ ਸਬਸੈਲੀਸਾਈਲੇਟ ਜਾਂ ਲੋਪੇਰਾਮਾਈਡ। 

ਸਿੱਟਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਸਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਉਲਟੀਆਂ, ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੱਟੀ, ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਸਰੋਤ

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/diarrhea/symptoms-causes/syc-20352241

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/diarrhea/diagnosis-treatment/drc-20352246

https://www.healthline.com/health/what-to-eat-when-you-have-diarrhea#treatments-and-remedies

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4108-diarrhea

ਦਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਦਸਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ, ਖੱਟੇ ਫਲ, ਮੱਕੀ, ਕੈਫੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਡਰਿੰਕਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਦਸਤ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਨਹੀਂ, ਦਸਤ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪੇਚੀਦਗੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ.

ਕੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲਨ ਜਰਾਸੀਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਦਸਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸ਼ਹਿਦ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰਾਇਟਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ