ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਟਾਈਪ-2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।

ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਥੈਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪੇਟ ਦੇ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਡਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਅਸਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
 • ਆਵਾਜਾਈ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ
 • ਬਾਂਝਪਨ
 • ਕਸਰ
 • ਸਟਰੋਕ
 • ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਗੈਸਟ੍ਰੋੋਸੈਫੇਜਲ ਰਿਫਲਕਸ ਬਿਮਾਰੀ

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ?

 • ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ BMI (ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ) 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 40 ਦਾ BMI ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ BMI 35 ਤੋਂ 39.9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਟਾਈਪ-2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਖਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। 

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

 • ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਨਤੀਜੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ. ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ 70% ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
 • ਇੱਕ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?


ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿਣਾ
 • ਲਾਗ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
 • ਖੂਨ ਜੰਮਣਾ
 • ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ

ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ:

 • ਬੋਅਲ ਰੁਕਾਵਟ
 • ਹਰਨੀਆ
 • ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ
 • ਕੁਪੋਸ਼ਣ
 • Gallstones
 • ਅਲਸਰ
 • ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ
 • ਪੇਟ ਦੀ ਸੋਧ
 • ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਇਹ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਏਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਛੋਟੇ ਚੀਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚੀਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 
ਚੀਰਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਜਨ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ ਔਂਸ ਹੈ। ਫਿਰ, ਸਰਜਨ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੈਲੀ ਨਾਲ ਸੀਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਲ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਰਲ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਨਰਮ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਕਮਜ਼ੋਰੀ
 • ਠੰ. ਮਹਿਸੂਸ
 • ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕੀ
 • ਵਾਲ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ
 • ਮੰਨ ਬਦਲ ਗਿਅਾ

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ