ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਕੈਂਸਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਸ਼ਬਦ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ, ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੁਲਵਾ, ਯੋਨੀ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ, ਫੈਲੋਪਿਅਨ ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਵੇਖੋ a ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਕੈਂਸਰ
 • ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ
 • ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ
 • ਵੁਲਵਰ ਕੈਂਸਰ
 • ਯੋਨੀ ਕਸਰ
 • ਗਰਭਕਾਲੀ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟਿਕ ਟਿਊਮਰ

ਆਮ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ ਜੋ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਪੇਡੂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਬਾਅ
 • ਵੁਲਵਾ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਜਲਨ
 • ਵੁਲਵਾ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ
 • ਧੱਫੜ, ਫੋੜੇ, ਫੋੜੇ ਜਾਂ ਵਾਰਟਸ ਸਮੇਤ ਵੁਲਵਾ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਅਕਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ
 • ਕਬਜ਼
 • ਦਸਤ
 • ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
 • ਅਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ
 • ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦਰਦ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
 • ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼
 • ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (HPV) ਦੀ ਲਾਗ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ
 • ਐੱਚਆਈਵੀ ਲਾਗ
 • ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿ .ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ
 • ਮੋਟਾਪਾ
 • ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਬੁਢਾਪਾ
 • ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਮੌਖਿਕ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਵਰਤੋਂ
 • ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਥੈਰੇਪੀ
 • ਵਧੇਰੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ
 • ਪੇਲਵਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੂਰਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ

ਖਾਸ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਆਮ ਹਨ:

 • ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ BRCA1 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਛਾਤੀ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ, ਕੋਲਨ ਜਾਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣਾ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪਾ
 • ਡਾਇਥਾਈਲਸਟਿਲਬੇਸਟ੍ਰੋਲ (ਡੀਈਐਸ) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

 • ਹਿਊਮਨ ਪੈਪਿਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (HPV) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।
 • ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਲਈ ਕਦਮ: 

 • ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜਾਓ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਸਰਜਰੀ - ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ IV ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ - ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਿਸਮ ਕੀ ਹੈ?

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮ ਯੋਨੀ ਕੈਂਸਰ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਮੈਂ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਜਣਨ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ