ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਏ.ਐਸ.ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਡਾ

MBBS, DSM (ਗੈਸਟ੍ਰੋ)

ਦਾ ਤਜਰਬਾ : 24 ਸਾਲ
ਸਪੈਸਲਿਟੀ : ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ, ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਅਤੇ ਨਿਊਨਤਮ ਪਹੁੰਚ ਸਰਜਰੀ
ਲੋਕੈਸ਼ਨ : ਬੰਗਲੌਰ-ਕੋਰਮੰਗਲਾ
ਸਮੇਂ : ਸੋਮ - ਸ਼ਨੀ: ਸਵੇਰੇ 9:00 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਏ.ਐਸ.ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਡਾ

MBBS, DSM (ਗੈਸਟ੍ਰੋ)

ਦਾ ਤਜਰਬਾ : 24 ਸਾਲ
ਸਪੈਸਲਿਟੀ : ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ, ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਅਤੇ ਨਿਊਨਤਮ ਪਹੁੰਚ ਸਰਜਰੀ
ਲੋਕੈਸ਼ਨ : ਬੰਗਲੌਰ, ਕੋਰਮੰਗਲਾ
ਸਮੇਂ : ਸੋਮ - ਸ਼ਨੀ: ਸਵੇਰੇ 9:00 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ

  • MBBS - ਮਹਾਦੇਵੱਪਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਗੁਲਬਰਗਾ
  • ਐਮਐਸ - ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ

ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ

  • ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ।

ਪ੍ਰਸੰਸਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਲੋਕੇਸ਼

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਰਮੰਗਲਾ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਡਾ. ਏ.ਐਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਡਾ. ਏ.ਐਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਬੰਗਲੌਰ-ਕੋਰਮੰਗਲਾ ਵਿਖੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਮੈਂ ਡਾ. ਏ.ਐਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਏ.ਐਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 1-860-500-2244 ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਰਕੇ।

ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਏ.ਐਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਮਰੀਜ਼ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ, ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਅਤੇ ਨਿਊਨਤਮ ਐਕਸੈਸ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈ ਡਾ. ਏ.ਐਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ...

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ