ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਐਂਡੋਮੀਟ੍ਰੀਸਿਸ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਾਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 20% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Endometriosis ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਪਜਾਊ ਅੰਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਸੰਘਣੇ ਟਿਸ਼ੂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਲੋਪਿਅਨ ਟਿਊਬਾਂ, ਅੰਡਾਸ਼ਯ, ਅਤੇ ਪੇਲਵਿਕ ਕੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਜਾਊ ਅੰਡੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਸੇ ਹੋਏ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ:

 • ਸਤਹੀ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਜਖਮ: ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ, ਇਹ ਕਿਸਮ ਪੇਡੂ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਮਾ: ਇਹ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਬਣਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਡੂੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ: ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ ਪੇਡੂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

Endometriosis ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਕੜਵੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਹਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਰਦ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹਨ:

 • ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਰਦ
 • ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ
 • ਬਾਂਝਪਨ
 • ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਟੱਟੀ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ

ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲਣ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Endometriosis ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਾਹਵਾਰੀ: ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਜਾਂ ਪੇਲਵਿਕ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਧਦੇ ਹਨ।
 • ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ: ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਸੈੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਪੇਲਵਿਕ ਕੰਧ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਭਰੂਣ ਸੈੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨ: ਹਾਰਮੋਨਸ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਸਰਜੀਕਲ ਸਕਾਰ ਇਮਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ: ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸਰਜੀਕਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਸਰਜੀਕਲ ਜਖਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ: ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਆਰਡਰ: ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪੇਚੀਦਗੀ ਬਾਂਝਪਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਣਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਉੱਨਤ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਵੀ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ: ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਓ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
 • ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ: ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਹਾਰਮੋਨਲ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ: ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਜਰੀ: ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪੇਲਵਿਕ ਕੈਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ: ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।

ਸਿੱਟਾ

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਕੱਟ-ਅਤੇ-ਸੁੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਹਵਾਲੇ:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/endometriosis/diagnosis-treatment/drc-20354661

https://www.webmd.com/women/endometriosis/endometriosis-causes-symptoms-treatment

https://www.healthline.com/health/endometriosis#treatment

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਪੇਡੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਵਰਗੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਂ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

OTC ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੀਟਿੰਗ ਪੈਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ