ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ (ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ)

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ (ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ) ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਆਮ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਨ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਸਾਨੂੰ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਇੱਕ ਕੰਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਬਾਹਰੀ ਕੰਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ, ਮੱਧ ਕੰਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕੰਨ Eustachian ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਗਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੇ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕੰਨ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਤੀਬਰ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ - ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਗ ਅਚਾਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ - ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗ ਦੇ ਘੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਇਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ - ਤਰਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ
 • ਲੇਟਣ ਵੇਲੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਸੌਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਬੁਖ਼ਾਰ
 • ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੋਣਾ
 • ਫੁਸੀਨਾ
 • ਸਿਰ ਦਰਦ
 • ਭੁੱਖ ਦੀ ਘਾਟ
 • ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਘਾਟਾ

ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਕੰਨ ਤੋਂ ਤਰਲ ਡਿਸਚਾਰਜ
 • ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਘਾਟਾ
 • ਬਹੁਤ ਮਤਲੀ
 • ਕੰਨ ਦਰਦ

ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੋਰਮੰਗਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਕੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਿਊਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Eustachian ਟਿਊਬ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਠੰਢ
 • ਫਲੂ
 • ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਐਲਰਜੀ
 • ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਲੇਟਣ ਵੇਲੇ ਪੀਣਾ
 • ਸਿਗਰਟ

ਬੱਚੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਿਤਿਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਰਮਂਗਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜੇ:

 • ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
 • ਕੰਨ ਦਾ ਦਰਦ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੱਛਣ ਜੋ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ
 • ਇੱਕ ਪੈਸੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
 • ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਬੋਤਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ
 • ਉੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ
 • ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ
 • ਲੇਟਦੇ ਹੋਏ ਪੀਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ
 • ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
 • ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
 • ਠੰਡੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ
 • ਜ਼ੁਕਾਮ, ਫਲੂ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੁਣਵਾਈ
 • ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
 • ਲਾਗ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ
 • ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਛੇਦ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ
 • ਬੋਤਲ-ਫੀਡ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ
 • ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਬਚੋ
 • ਆਮ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਦਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਲਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲਾਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਇੱਕ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਓ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂ?

ਚੰਗੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਈਐਨਟੀ ਮਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਖੋ। ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਕੋਰਮੰਗਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਵਰ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਜੋ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ