ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਾਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਘੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਚਲਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 11 ਤੋਂ 13 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ (ਡਿਸਮੇਨੋਰੀਆ) ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ।

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕੋ।

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅੰਤਰੀਵ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੱਕ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 • ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ - ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਪੇਲਵਿਕ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਪੀਆਈਡੀ) - ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਜਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਲਾਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਐਨੋਵੂਲੇਸ਼ਨ - ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਸਿੰਡਰੋਮ - ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਰਦ ਸੈਕਸ ਹਾਰਮੋਨਸ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਤਣਾਅ - ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਰਤ - ਭਾਰੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਕਸਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਿਗਾੜਾਂ - ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਐਂਡੋਮੇਟ੍ਰੀਓਸਿਸ - ਇਸ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਸ਼ੂ ਜੋ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੇਕਾਬੂ ਸ਼ੂਗਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਫਾਈਬਰੋਇਡਜ਼, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ:

 • ਬੁਖ਼ਾਰ
 • ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਜਾਂ ਵਧਣਾ
 • ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ
 • ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਵਗਣਾ
 • ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਹਿ ਦਰਦ
 • ਬੇਕਾਬੂ ਫਿਣਸੀ
 • ਨਿੱਪਲ ਡਿਸਚਾਰਜ

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਇੱਕ ਪੇਡੂ ਦੀ ਜਾਂਚ
 • ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ
 • ਪੇਟ ਅਲਟਾਸਾਡ
 • ਪੇਲਵਿਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਵੈਜੀਨਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ
 • ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ
 • ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ.

ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਤਰੀਵ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ

 • ਮੌਲਿਕ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ
 • ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰ ਵਧਣਾ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਰਮੋਨਲ ਦਵਾਈਆਂ
 • ਥਾਈਰੋਇਡ ਦਵਾਈ
 • ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਪੂਰਕ

ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋ

 • ਯੋਗਾ
 • ਸੋਚ
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ

ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

D&C (ਡਾਈਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਉਰੇਟੇਜ) - ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ - ਇਹ ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਬੇਨਿਗ ਟਿਊਮਰ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਾਈਬਰੋਇਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਰੀਸੈਕਸ਼ਨ - ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ - ਇਸ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਡਾਸ਼ਯ (ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਸਿੱਟਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਰੀਅਡ/ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ