ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੇਅਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮਲੇਟਸ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਅੰਤਰੀਵ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ 1 ਸ਼ੂਗਰ, ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਗਰਭਕਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵੰਸ਼ਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਭਕਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਲਟ ਹਨ।

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਟਾਈਪ 1 ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਹਨ:

 • ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ
 • ਭੁੱਖ
 • ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਜੋ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਹੈ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਟੋਨਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ
 • ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ
 • ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ
 • ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ
 • ਅਕਸਰ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਦੀ ਲਾਗ

ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਸ਼ੂਗਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸੁਲਿਨ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜੋ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਾ સ્ત્રાવ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

 • ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਦੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਇਨਸੁਲਿਨ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 • ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ:

 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਭਾਰ
 • ਉੁਮਰ
 • ਗਰਭ
 • ਅਯੋਗਤਾ
 • ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਸਿੰਡਰੋਮ
 • ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ
 • ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਪੱਧਰ

ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ?

 • ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਜਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
 • ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।
 • ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
 • ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਢੁਕਵੇਂ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਓ।
 • ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੋ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬੁਰਸ਼ ਵੀ ਕਰੋ।
 • ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚੋ।
 • ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।

ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਓ
 • ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰੋ
 • ਵਧੇਰੇ ਭਾਰ ਘੱਟਣਾ

ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਟਫਾਰਮਿਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਜਾਂ ਨਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਭਕਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ, ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਲੈਂਪਸੀਆ ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਠੀਕ ਹੈ?

ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ Paracetamol ਦਾ ਸੇਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਤ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ?

OTC ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਰਹਿਤ ਦਵਾਈ ਲਓ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ