ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਰੁਕਾਵਟ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਾਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ (DVT) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੱਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਤਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੇਠਲੀ ਲੱਤ ਜਾਂ ਪੱਟ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਡੂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗਤਲਾ ਢਿੱਲਾ (ਐਂਬੋਲਸ) ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ DVT ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਛੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ, ਗਿੱਟੇ ਜਾਂ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ
 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਹਾਲਾਂਕਿ, DVT ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਡੀਵੀਟੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਤਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 • ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ: ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਐਨੇਸਥੀਟਿਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾੜੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਪੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਤਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 •  ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ: ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪੂਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ, ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਡੂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਬਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਤਲਾ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ DVT ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਦਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ DVT ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-1066 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

DVT ਦਾ ਇਲਾਜ

ਇਲਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ:

 • ਗਤਲੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ
 • ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਬੋਲਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ
 • DVT ਦੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਓ
 • ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਓ

DVT ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 • ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ: ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਪੇਰਿਨ ਅਤੇ ਵਾਰਫਰੀਨ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਪਰੀਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਇਸਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਕੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਡੀਵੀਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਰਫਰੀਨ ਦਾ 3-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੋਰਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟੋਕਿੰਗਜ਼: ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟੋਕਿੰਗਜ਼ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸੋਜ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਤਲੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ DVT ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ DVT ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸਟੋਕਿੰਗਜ਼ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਫਿਲਟਰ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਪੇਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛੱਤਰੀ ਵਰਗਾ ਯੰਤਰ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਨਾ ਕਾਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੰਤਰ ਗਤਲੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ DVT ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
 • DVT ਸਰਜਰੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਤਲਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰ ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਥੱਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ। ਪਰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਲਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ।

ਸਿੱਟਾ

ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ 1860 500 2244 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ