ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਡਾਇਲਸਿਸ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਾਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਗੁਰਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹ ਅੰਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਇਲਸਿਸ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਡਾਇਲਸਿਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਹੀਮੋਡਾਇਆਲਿਸਿਸ, ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਸਿਸ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਨਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ। 

 • ਹੀਮੋਡਾਇਆਲਾਸਿਸ: ਇਹ ਕਿਸਮ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਡਾਇਲਸਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਗੁਰਦੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੀਮੋਡਾਈਲਾਈਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾੜੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਏਗਾ।
 • ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਸਿਸ: ਇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕੈਥੀਟਰ ਲਗਾਏਗਾ। ਪੀਡੀ ਕੈਥੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀਟੋਨਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ: ਇਹ ਵਿਧੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੀਮੋਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਪਿਸ਼ਾਬ
 • ਸੁੱਜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ
 • ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ
 • ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ
 • ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ
 • ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਕੋਮਾ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਉਲਝਣ

ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਜੇਕਰ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਕਮੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ, ਟਿਊਮਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕੋ ਨਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਸਫਲ ਨਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਹਨ:

 • ਡਾਇਲਸਿਸ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ: ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ। ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਦਾਨੀ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗੁਰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਿਊਨੋਸਪ੍ਰੈਸੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
 • ਅਨੀਮੀਆ
 • ਸੌਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਚੱਕਰ
 • ਖੁਜਲੀ 
 • ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ
 • ਪਾਈਕਾਰਾਰਡਾਈਟਿਸ
 • ਸੇਬਸਿਸ
 • ਬੈਕਰੇਮੀਆ
 • ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦੀ ਮੌਤ
 • ਅਰੇਥਮੀਆ
 • ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ
 • ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ
 • ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਵਧਣਾ
 • ਹਰਨੀਆ
 • ਲਾਗ
 • ਹਾਈਪਥਰਮਿਆ
 • ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਗੜਬੜੀ
 • ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ
 • ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀਆਂ
 • ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ

ਸਿੱਟਾ

ਡਾਇਲਸਿਸ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਇਲਸਿਸ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਡਾਇਲਸਿਸ ਘਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਸਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੀਮੋਡਾਇਆਲਿਸਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਢਿੱਲੇ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਡਾਇਲਸਿਸ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੁਭਣ ਵਾਲੀ ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ