ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਰਜਰੀ

ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਰਜਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਰਥੋਗਨੈਥਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਬਾੜੇ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਆਰਥੋਡੋਨਟਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਰਥੋਡੋਨਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਰਾਬ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਰਜਰੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਬਾੜੇ ਅਤੇ ਦੰਦ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਬਾੜੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਚਬਾਉਣ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ 17 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਰਜਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਰਾਂ, ਪੇਚਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਉਪਰਲੇ ਜਬਾੜੇ, ਹੇਠਲੇ ਜਬਾੜੇ, ਠੋਡੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸੁਮੇਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਰਜਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਓਗੇ?

ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਚੱਬਣ ਅਤੇ ਚਬਾਉਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ।
 • ਨਿਗਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ।
 • ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ।
 • ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।
 • ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ।
 • ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ.
 • ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਜਾਂ ਚੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਰਥੋਡੌਂਟਿਸਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਸ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਰੇਸ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਆਮ ਜੋਖਮ

ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਖੂਨ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ.
 • ਲਾਗ.
 • ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਰੂਟ ਕੈਨਾਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 • ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ.
 • ਨਸ ਦੀ ਸੱਟ.
 • ਜਬਾੜੇ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ.
 • ਜਬਾੜੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ.

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲਾਭ

ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਮਮਿਤੀ ਦਿੱਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
 • ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ.
 • ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚਬਾਉਣ, ਚੱਕਣ ਅਤੇ ਨਿਗਲਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸੁਧਰੀ ਬੋਲੀ।
 • ਬਿਹਤਰ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ।
 • ਸੁਧਾਰੀ ਦਿੱਖ.

ਸਿੱਟਾ

ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਬਾੜੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ-ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੀ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹਨ।

ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਜਬਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਹੈ।

ਕੀ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਰਦ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਜਰੀ ਥੋੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਜਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ