ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਾਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀ

ਕੋਲਨ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੜਚਿੜਾ ਟੱਟੀ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਪੌਲੀਪਸ, ਹੇਮੋਰੋਇਡਜ਼, ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ' ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? 

ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਛਣ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਟੈਸਟ ਹਨ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ? 

ਇੱਥੇ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: 

 • ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ: ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਜਸ਼ ਰੋਗ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕੌਲਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 • ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ: ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਜਸ਼ ਰੋਗ ਹੈ ਜੋ ਪਾਚਨ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਲਸਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਲਨ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 • ਚਿੜਚਿੜਾ ਟੱਟੀ ਸਿੰਡਰੋਮ: ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 • ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ: ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਲਨ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੱਛਣ ਪੇਟ ਦੇ ਕੜਵੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਟੱਟੀ ਵਿਚ ਲਹੂ
 • ਕਬਜ਼
 • ਪੇਟਿੰਗ
 • ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ
 • ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ 
 • ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? 

ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ:

 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ 
 • ਤਣਾਅ
 • ਖਰਾਬ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ
 • ਮੋਟਾਪਾ
 • ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ
 • ਵੱਡੀ ਉਮਰ 
 • ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਣਇੱਛਤ ਭਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ: ਇਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਸਰ, ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ: ਇਹ ਕੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੇਕ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 • ਚਿੜਚਿੜਾ ਟੱਟੀ ਸਿੰਡਰੋਮ: ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਹੇਮੋਰੋਇਡਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ: ਇਹ ਕੋਲਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ: ਡਾਕਟਰ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ।
 • ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਲਈ: ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੇ ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਬਣਾਏਗਾ।
 • ਚਿੜਚਿੜਾ ਟੱਟੀ ਸਿੰਡਰੋਮ: ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਫਾਈਬਰ ਪੂਰਕ, ਦਸਤ ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੁਲਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ: ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਪੌਲੀਪਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਲੋਰੋਰਸੀਲ ਜਾਂ ਆਕਸਲੀਪਲੇਟਿਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?

ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ