ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੱਠ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਸੈਕ ਜਾਂ ਕੈਪਸੂਲ-ਵਰਗੇ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸੋਲਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਸਟ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿਸਟਸ ਕੀ ਹਨ?

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਿਸਟ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਗੱਠਿਆਂ, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਗੱਠਿਆਂ, ਯੋਨੀ ਗੱਠਾਂ, ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਸਿਸਟਸ (ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ), ਕਾਰਪਸ ਲੂਟਿਅਮ ਸਿਸਟਸ, ਅਤੇ ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਿਸਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਯੋਨੀ ਦੇ ਛਾਲੇ: ਯੋਨੀ ਦੇ ਛਾਲੇ ਯੋਨੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਟੈਂਪੋਨ ਦੇ ਸੰਮਿਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਸਿਸਟਸ: ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਸਿਸਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ, ਬਲੈਡਰ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।

ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਗੱਠ: ਇਹ ਛਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਜਾਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 15-44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਨ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹਨ। ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਛਾਲੇ ਅਕਸਰ ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੱਠਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਸਟ ਅਸਮਪਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 • ਯੋਨੀ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਜਾਂ ਟੈਂਪੋਨ ਪਾਉਣਾ, ਖੁਜਲੀ, ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹਨ।
 • ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਸਿਸਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹਨ।
 • ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਛਾਲੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ, ਉਲਟੀਆਂ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਸਿਸਟ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੱਠ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿ-ਆਵਰਤੀ ਦਰਦ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੈ

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿਸਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸਿਸਟਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

 • ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੋਸਿਸ: ਜਦੋਂ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਗੱਠਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਪੇਡੂ ਦੀ ਲਾਗ: ਜਦੋਂ ਲਾਗ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਗੱਠਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ: ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟ ਅੰਡਾਸ਼ਯ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਹਾਰਮੋਨਸ: ਕੁਝ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਿਸਟ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਸਟਸ ਨਾਲ ਕੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ?

 • ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
 • ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ
 • ਅੰਡਕੋਸ਼ ਮਰੋੜ
 • ਪੇਡੂ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਪੇਡੂ ਦਾ ਦਰਦ
 • ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਛਾਲੇ ਦੇ ਫਟਣ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਅਸਥਿਰ ਅੰਡਾਸ਼ਯ

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹਨ?

ਦਵਾਈਆਂ: ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ GnRH ਐਗੋਨਿਸਟ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿਸਟਸ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ: ਡਾਕਟਰ ਜੋਖਮ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ "ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਸਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲ" ਜਾਂ "ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਸਿਸਟ ਦੇ ਮਾਹਿਰ" ਢੁਕਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ।

ਸਿੱਟਾ

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਿਸਟ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਜਣਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ, ਲੱਛਣ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ, ਦਰਦਨਾਕ, ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਇੰਚ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.webmd.com/women/guide/ovarian-cysts

https://www.healthline.com/health/vaginal-cysts

https://www.webmd.com/women/endometriosis/endometrial-cysts

ਕੀ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਗੱਠ ਪੀਸੀਓਐਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ?

ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਛਾਲੇ PCOS ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੌਲੀਸਿਸਟਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਗੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਥਾਈ ਇਲਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਜਰੀਆਂ ਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ