ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਤੁਸੀਂ ਹਰਨੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰਨੀਆ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਰਨੀਆ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਹਰਨੀਆ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਹਰਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਟਾਂ ਜਾਂ ਕਮਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰਨੀਆ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਇਨਗੁਇਨਲ ਹਰਨੀਆ: ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਂਦਰ ਪੇਟ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਧੱਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਇਨਗੁਇਨਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ। 
 • ਹਾਇਟਲ ਹਰਨੀਆ: ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੇਟ ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੋਲ ਵਿੱਚ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ. 
 • ਨਾਭੀਨਾਲ ਹਰਨੀਆ: ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਬਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੇਟ ਦੀ ਕੰਧ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤੜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 • ਵੈਂਟਰਲ ਹਰਨੀਆ: ਇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲਣ ਦੁਆਰਾ ਟਿਸ਼ੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। 

ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਹਾਈਟਲ ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਨਾਭੀਨਾਲ ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਦੇ ਬਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੋਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 • ਇਨਗਿਊਨਲ ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਊਬਿਕ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਛਾਲ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਵੈਂਟ੍ਰਲ ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਲਜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਟਣ 'ਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਸਖ਼ਤ ਅਭਿਆਸ
 • ਉਮਰ
 • ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾਵਾਂ
 • ਕਬਜ਼
 • ਵੱਧ ਭਾਰ ਹੋਣਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਪਿਊਬਿਕ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਲਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਗਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਉੱਲੀ ਜਾਮਨੀ ਜਾਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰਨੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਨੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
 • ਗੰਭੀਰ ਕਬਜ਼
 • ਦੀਰਘ ਖੰਘ
 • ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਰਹਿਤ 

ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰਨੀਆ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ
 • ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰੀਨੀਆ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
 • ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ
 • ਕੈਦ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੇਟ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਇੱਕ ਕੈਦ ਹਰਨੀਆ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਹਰਨੀਆ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇ ਹਰਨੀਆ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਚੌਕਸ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਟਰਸ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ:

 • ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ
  ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੀਰਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵ ਕਰੇਗਾ।
 • ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਮੁਰੰਮਤ
  ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੀਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਛੋਟੇ ਚੀਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਯੰਤਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਦਾਗ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹਰਨੀਆ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਹਰਨੀਆ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹਰਨੀਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਰਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਆਮ ਹੈ?

ਹਰਨੀਆ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ