ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਐੰਡੇਂਕਟੋਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਾਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਇਲਾਜ

ਅਪੈਂਡਿਕਸਟੋਮੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਪੈਂਡੇਕਟੋਮੀ ਵਰਮੀਫਾਰਮ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਕੀ ਹੈ?

ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਅਪੈਂਡੇਕਟੋਮੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਐਪੈਂਡਿਕਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਕਾ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਖੇ ਤੀਬਰ ਅਪੈਂਡੀਸਾਇਟਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਓਪਨ ਐਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਪੈਂਡਿਸਾਈਟਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੈਂਡੇਕਟੋਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਪੈਂਡਿਸਾਈਟਿਸ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਕਾ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਿਕਾ ਫੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪੈਂਡਿਸਾਈਟਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਦਸਤ ਜਾਂ ਕਬਜ਼।
 • ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਣਾ.
 • ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ.
 • ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ
 • ਸਖ਼ਤ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ.
 • ਹਲਕੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਬੁਖਾਰ।
 • ਢਿੱਡ ਦੇ ਬਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਪੇਟ ਦਰਦ ਜੋ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 • ਭੁੱਖ ਘੱਟ.

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਸਖ਼ਾ ਜਾਂ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹਨ:

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
 • ਲੈਟੇਕਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ, ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।

ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਓਪਨ ਜਾਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪੈਂਡਿਸਾਈਟਿਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਓਪਨ ਚੀਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ

ਇੱਕ ਓਪਨ ਐਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਕਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਟਾਂਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਖੋਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਚੀਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਿਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੈਨੁਲਾ, ਇੱਕ ਪਤਲੀ, ਤੰਗ ਟਿਊਬ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੁਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੁਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਇਸ ਗੈਸ ਨਾਲ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅੰਤਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਜ ਅਤੇ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਢਿੱਡ ਦੇ ਬਟਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਪਸ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸੱਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਦਰਦ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪੈਂਡਿਸਾਈਟਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੰਤਿਕਾ ਫਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਖੋਲ (ਛਿਦੇ ਵਾਲਾ ਅੰਤਿਕਾ) ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀ ਹੈ?

ਐਪੈਂਡੇਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਐਪੈਂਡੀਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਐਪੈਂਡੇਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਪੈਂਡੇਕਟੋਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਲਾਗ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਪੇਟ ਵਿਚ ਕੜਵੱਲ, ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਐਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹਨ।

ਦੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ?

ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਐਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਕਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ?

ਅੰਤਿਕਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੀਰਾ ਵਾਲਾ ਹਰਨੀਆ, ਸਟੰਪ ਐਪੈਂਡਿਸਾਈਟਿਸ (ਅੰਤਰਿਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹਿੱਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ), ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ