ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੋਚਲੇਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ -

ਸੁਣਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂ ਬਹਿਰਾਪਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡੈਫਨੇਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਆਰਡਰਜ਼ (ਐਨ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.ਡੀ.) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65-70% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ -

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ-

 • ਸੰਚਾਲਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ - ਸੰਚਾਲਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ, ਐਲਰਜੀ, ਜਾਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਮ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ - ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲੱਛਣ -

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ / ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹਨ:-

 • ਰੁਟੀਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ।
 • ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ।
 • ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।
 • ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ।
 • ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ -

 • ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ: ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਮੋਮ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ, ਲਾਗਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 • ਜਨਰਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ: ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਨ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ​​ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 • ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਰਕ ਟੈਸਟ: ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਰਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 • ਆਡੀਓਮੀਟਰ ਟੈਸਟ: ਆਡੀਓਮੀਟਰ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਯਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ।

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ -

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਹਨ -

 • ਮੋਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ - ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੂਸਣ ਜਾਂ ਅੰਤ 'ਤੇ ਲੂਪ ਵਰਗੀ ਬਣਤਰ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਟਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਧਨ -  ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰਲਾ ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਕਸਟਮ-ਬਣਾਏ ਸੁਣਵਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ - ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਟਮ-ਬਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਨਸਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮਪਲਾਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ -

ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਲਾਗਾਂ, ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ -

 • ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ, ਸੰਗੀਤ ਪਲੇਅਰ, ਆਦਿ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ੋਰ-ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈਅਰਬਡਸ ਪਹਿਨੋ।

ਹਵਾਲੇ -

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hearing-loss/diagnosis-treatment/drc-20373077

https://www.medicalnewstoday.com/articles/249285

ਕੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਹੈ?

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਪ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਰੂਪ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ, 10 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ।

ਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ?

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਗੜਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ