ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਸਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਾਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਗੰਢ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 35-55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਗੰਢ ਦੇ ਗਠਨ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਮਲਾਵਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੇ ਹਨ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰਆਰਮਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਗੱਠ
 • ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਮਟਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬੰਪ
 • ਉਲਟੇ ਨਿੱਪਲ
 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
 • ਨਿੱਪਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਭੇਦ
 • ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪੁੰਜ ਜੋ ਦਬਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਸੁੱਜੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿੰਪਲ ਨਿਪਲਜ਼

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ - ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ

ਇੱਥੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪ ਹਨ:

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ: ਇਸ ਸਰਜੀਕਲ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਰਨ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੋਧਿਆ ਰੈਡੀਕਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਧਿਆ ਰੈਡੀਕਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰਜੀਕਲ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛਾਤੀ, ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਅਤੇ ਨਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੈਡੀਕਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ: ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਨਿੱਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਸ਼ਕ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ: ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਸੌਲੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ: ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਸਰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲਿੰਫ ਨੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਲਰੀ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਵਿਭਾਜਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟੀਨੇਲ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ -

 • ਲਾਗ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿਣਾ
 • ਦਰਦ
 • ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੇਰੋਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਦਾਗ਼
 • ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਿੰਫੇਡੀਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸਿੱਟਾ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰਜੀਕਲ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੀਮੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮੋ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ 6-8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ?

ਲੁੰਪੈਕਟੋਮੀ ਵਰਗੀ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ