ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਾਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਰੈਟਿਨਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਚਿੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਮਾਹਰ ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਲੱਛਣ -

ਮੋਤੀਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲਾ ਅਤੇ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਤੀਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:-

 • ਅਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ.
 • ਚਟਾਕ ਜਾਂ ਚਟਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ।
 • ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਡ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਨਕਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਮਰੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੋਲ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ -

ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਦਾ ਕਾਰਕ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਮੋਤੀਆ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪੋਸਟ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਅਤੇ ਸਟੀਰੌਇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ -

ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:-

 • ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮੋਤੀਆ - ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੀਲਾ ਜਾਂ ਭੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਰੰਗ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਕਾਰਟਿਕਲ ਮੋਤੀਆ - ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਕਾਰਟੀਕਲ ਮੋਤੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਤੀਆ ਪਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਜਮਾਂਦਰੂ ਮੋਤੀਆ - ਇਹ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਜਾਂ ਲਾਗ ਜਾਂ ਸਦਮੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ -

ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ।
 • ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਦਾ ਕਾਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ.

ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦਾ ਨਿਦਾਨ -

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਹਨ -

 • ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਐਕਿਊਟੀ ਟੈਸਟ - ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਸਲਿਟ-ਲੈਂਪ ਪ੍ਰੀਖਿਆ - ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਤਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਰੈਟਿਨਲ ਇਮਤਿਹਾਨ - ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ।

ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ -

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਲਾਜ ਸਰਜਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਲਾਗ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦਾ ਸਰਜੀਕਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗ, ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਆਦਿ।

ਹਵਾਲੇ -

https://www.healthline.com/health/cataract

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cataracts/symptoms-causes/syc-20353790

https://www.medicalnewstoday.com/articles/157510

ਕੀ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਪਹਿਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ?

ਐਨਕਾਂ ਪਹਿਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਆਰੀ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ