ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਦਸਤ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਦਸਤ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਢਿੱਲੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੱਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਬੋਅਲ ਰੋਗ ਜਾਂ ਚਿੜਚਿੜਾ ਟੱਟੀ ਸਿੰਡਰੋਮ।

ਦਸਤ ਕੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਢਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਸਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਪਰਤ ਤਰਲ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਰਲ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਦਸਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਸਵੈ-ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਸਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀ ਕੇ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦਸਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਦਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਸਪਰ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ:

 • ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਸੰਕੁਚਨ
 • ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ
 • ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ
 • ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ
 • ਟੱਟੀ ਜੋ ਖੂਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਇੱਛਾ
 • ਟੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ

ਦਸਤ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰਾਇਟਿਸ (ਜਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ) ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਹੈਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦਸਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਬਰੀਓ ਹੈਜ਼ਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ/ਬਾਲਗ ਉਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈਜ਼ੇ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਗ ਅਕਸਰ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੈਕਟੀਰੀਆ (ਜਿਵੇਂ, ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ), ਵਾਇਰਲ (ਜਿਵੇਂ, ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ), ਜਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਜੀਵੀ (ਜਿਵੇਂ, ਗਿਅਰਡੀਆ) ਦੀ ਲਾਗ ਗੰਭੀਰ (ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ) ਦਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰਾਇਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦਸਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੀ ਦਸਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:

 • ਡਰੱਗ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਸਤ
 • ਐਂਡੋਕਰੀਨ-ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨ
 • ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨ
 • ਸੂਖਮ ਕੋਲਾਈਟਿਸ
 • ਮਲਾਬਸੋਰਪਟਿਵ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹਜ਼ਮ ਦਸਤ
 • ਦੀਰਘ ਲਾਗ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਧਾ ਜਾਂ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਦਸਤ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਮਥ ਸਬਸੈਲੀਸਾਈਲੇਟ ਜਾਂ ਲੋਪੇਰਾਮਾਈਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਰਲ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ 8-ਔਂਸ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਕੈਫੀਨ-ਮੁਕਤ ਸੋਡਾ ਚੁਣੋ। ਸਪੋਰਟਸ ਡਰਿੰਕਸ, ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ, ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਬਰੋਥ (ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਵੀ ਚੰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।

ਦਸਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਦਸਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਖਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖੋ।
 • ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਧੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
 • ਰੈਸਟਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ।
 • ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਬਾਲਿਆ, ਕਲੋਰੀਨਡ ਜਾਂ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ

ਸਿੱਟਾ

ਦਸਤ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਦੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਜਲੀ, ਜਲਨ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਨਰਮ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ (ਰਗੜੋ ਨਾ)। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬੇਬੀ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਦਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਬੀਫ, ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪਿਆਜ਼, ਖੱਟੇ ਭੋਜਨ, ਕੌਫੀ, ਸੋਡਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਤ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਜਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਦਸਤ ਘਾਤਕ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਦਸਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਿਯਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲਾਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਸਤ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਦਸਤ ਕਾਰਨ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ