ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ (EPH) 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਯੂਰੇਥਰਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਜੋ ਮਸਾਨੇ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਾਮੰਗਲਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

EPH ਇੱਕ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

EPH ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

EPH ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਨੋਕਟੂਰੀਆ - ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ
 • ਪੋਸਟ micturition ਅਸੰਤੁਲਨ - ਅੰਤ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਟਪਕਣਾ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ - ਅਣਇੱਛਤ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ
 • ਦੁਖਦਾਈ ਪਿਸ਼ਾਬ
 • ਅਧੂਰਾ ਬਲੈਡਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ

ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਮੰਗਲਾ ਦੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

EPH ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੈਕਸ ਹਾਰਮੋਨ, ਟੈਸਟੋਸਟ੍ਰੋਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

EPH ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਉਮਰ, ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ, ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ।

ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਦਵਾਈ: ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
  • ਅਲਫ਼ਾ-ਬਲੌਕਰ: ਅਲਫ਼ਾ-ਬਲੌਕਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਲਫ਼ੂਜ਼ੋਸਿਨ, ਕਾਰਡੁਰਾ, ਸਿਲੋਡੋਸਿਨ ਅਤੇ ਫਲੋਮੈਕਸੇਰੇ ਕੁਝ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਲਫ਼ਾ-ਬਲਾਕਰ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ-ਐਕਟਿੰਗ ਐਲਫ਼ਾ-ਬਲਾਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਅਲਫ਼ਾ-5-ਰਿਡਕਟੇਜ ਇਨਿਹਿਬਟਰ: ਅਲਫ਼ਾ-5-ਰਿਡਕਟੇਜ ਇਨ੍ਹੀਬੀਟਰਸ EPH ਦੇ ਹਲਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਨਾਸਟਰਾਈਡ ਅਤੇ ਡੁਟਾਸਟਰਾਈਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। 
 • ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਰੇਥਰਲ ਸੂਈ ਐਬਲੇਸ਼ਨ (ਟੂਨਾ) ਇਲਾਜ: ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਲਈ TUNA ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਆਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਤਰ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸਰਜਰੀ - ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਰੇਥਰਲ ਰੀਸੈਕਸ਼ਨ (TURP): ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਅਕਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। TURP ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਜੀਕਲ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ. ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

EPH ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ:

 • ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈਣਾ
 • ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਡਿਜੀਟਲ ਗੁਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ: ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਲੇ ਗੁਦਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਰਾਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟੀਜੇਨ (PSA) ਟੈਸਟ: ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ PSA ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਆਮ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:

 • ਉਮਰ: 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕ: ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਕ: ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਰੇਥਰਲ ਰੀਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਕੁਝ ਆਮ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

 • ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ
 • ਸਰਜੀਕਲ ਲਾਗ
 • ਦੁਖਦਾਈ ਪਿਸ਼ਾਬ
 • ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਸੱਟ

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ