ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ERCP

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ERCP ਇਲਾਜ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਰੀਟ੍ਰੋਗ੍ਰੇਡ ਚੋਲਾਂਜੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਈਆਰਸੀਪੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਜਿਗਰ, ਬਿਲੀਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ERCP ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਆਰਆਈ (ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਮੇਜਿੰਗ), ਪੇਟ ਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਜਾਂ ਸੀਟੀ (ਕੰਪਿਊਟਿਡ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ) ਸਕੈਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਈਆਰਸੀਪੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਜਿਗਰ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ, ਅਤੇ ਬਿਲੀਰੀ ਨਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ERCP ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਤਕਨੀਕ ਹੈ:

 • ਪਿੱਤ ਦੀ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਰੰਗ (ਪੀਲੀਆ) ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿੱਕੇ ਰੰਗ ਦਾ ਟੱਟੀ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਪੇਟ ਦਰਦ।
 • ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਬਾਇਲ ਨਲੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ।
 • ਕੈਂਸਰ, ਕਠੋਰਤਾ, ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਤ ਨਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ।
 • ਬਾਇਲ ਜਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਨਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਰਲ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ।
 • ਪਿੱਤ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਪਥਰੀ.

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ERCP ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕਦਮ ਕੀ ਹਨ?

ERCP ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
 • ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ. 
 • ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ. ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 • ERCP ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਹਰਬਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ERCP ਲਈ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ERCP ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਨਾਮ, ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਰੀਟ੍ਰੋਗਰੇਡ ਚੋਲਾਂਜੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ERCP ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਰੋਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਇਸਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 1-2 ਘੰਟੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ERCP ਦਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗਾਊਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ, ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਛੱਡੋ।
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ-ਰੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਲੇਟਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਇੱਕ IV ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ.   
 • ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ
 • ਫਿਰ, ਉਹ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਾੜੀ, ਪੇਟ ਦੁਆਰਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡੂਓਡੇਨਮ (ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ) ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। 
 • ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਅਤੇ ਡੂਓਡੇਨਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਡੂਓਡੇਨਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਊਬ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੈਥੀਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਨਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਇਸ ਕੈਥੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੰਗ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡਾਈ ਨਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਐਕਸ-ਰੇ (ਫਲੋਰੋਸਕੋਪੀ) ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੰਤਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਸੰਕੁਚਿਤ ਨਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਟੈਂਟ ਲਗਾਉਣਾ।
 • ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਕੱਢਣਾ।
 • ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ.
 • ਬਾਇਓਪਸੀ ਲਈ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ।
 • ਨਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੰਗ ਭਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ 

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਡੇਟਿਵ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਮਤਲੀ, ਜਾਂ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ERCP ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ-ERCP ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹਨ?

ERCP ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
 • ਰੰਗ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਨੱਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਉਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਪਿੱਤ ਦੀ ਨਲੀ ਜਾਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀ ਲਾਗ।
 • ERCP ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ, ਜਾਂ ਠੋਡੀ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਬਿਲੀਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਤ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ।
 • ਅੰਤੜੀ ਦਾ ਛੇਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਆਂਤੜੀ, ਪੇਟ, ਨਾੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਨਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਥਰੂ ਜਾਂ ਛੇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਪੈਨਕ੍ਰੇਟਾਈਟਸ ਜਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਦੀ ਸੋਜਸ਼।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ:

 • ਠੰ. ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ
 • ਗੰਭੀਰ ਪੇਟ ਦਰਦ
 • ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ
 • ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ
 • ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਉਲਟੀ ਲਹੂ
 • ਰਿਕਤਲ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ

ਸਿੱਟਾ

ERCP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਦੀ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ERCP ਨਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। 

ਹਵਾਲੇ:

https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/4951-ercp-endoscopic-retrograde-cholangiopancreatography

https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-ercp 

https://www.medscape.com/viewarticle/496802

ERCP ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਟੀਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ERCP ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਤਰਲ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ERCP ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ERCP ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ERCP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਕ੍ਰੇਟਾਈਟਸ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ERCP ਪੈਨਕ੍ਰੇਟਾਈਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ