ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਾਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਫਾਈਬਰ-ਆਪਟਿਕ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਜੀਕਲ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਈਬਰ-ਆਪਟਿਕ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਚੀਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਾਨੀਟਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਕੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਹਨ।

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

 • ਇਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਸੱਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਟੇ ਹੋਏ ਉਪਾਸਥੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਲਬਾ ਹੈ
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਮੋਚ ਕਾਰਨ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ
 • ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਚੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

 • ਸੱਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਦਰਦ
 • ਬੁਖ਼ਾਰ
 • ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਸੋਜ
 • ਰੰਗੀਨ ਤਰਲ ਡਿਸਚਾਰਜ
 • ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

 • ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
 • ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਇੱਕ ਆਮ ਜੋਖਮ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਰਾਈਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗਾਊਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟੇ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

 • ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਝੁਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿੱਟੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
 • ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਆਇਰਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

1. ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਕੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹਨ?

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਨਸਾਂ ਦੀ ਸੱਟ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
 • ਲਾਗ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜ ਅਤੇ ਲਾਲੀ

2. ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?

ਰਿਕਵਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੱਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 2-6 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

3. ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ