ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਲੁੰਪੈਕਟਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਾਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ

ਲੂਮਪੇਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੂਰੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਅਸਧਾਰਨ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਕਿਸਮ ਹੈ।

Lumpectomy ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ (ਪੂਰੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੁੰਪੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਟਿਊਮਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ।

Lumpectomy ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

Lumpectomy ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੰਪੈਕਟੋਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੰਢ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ।
 • ਉਲਟਾ ਨਿੱਪਲ.
 • ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਕੇਲਿੰਗ, ਛਾਲੇ, flaking.
 • ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਪਿਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਵਰਗੀ ਦਿੱਖ।
 • ਧੱਫੜ.

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 • ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਜੀਨ 
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਢ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

Lumpectomy ਲਈ ਤਿਆਰੀ

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਦਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਪਰੀਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਓ।
 • ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪੀਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਓ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਟਿਊਮਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵਿਧੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ.

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਦਰਦ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਚੀਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਢੁਕਵਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ।
 • ਚੀਰਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ।
 • ਅਜਿਹੀ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨੋ ਜੋ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ।
 • ਕਠੋਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ।

ਲੰਪੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ?

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਲੁੰਪੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖਰੇ ਟਿਊਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਪਿਛਲਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਲਾਜ ਜੋ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਵੱਡੀਆਂ ਟਿਊਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ।
 • ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਲੂਪਸ ਏਰੀਥੀਮੇਟੋਸਸ ਜੋ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਸਕਲੇਰੋਡਰਮਾ ਵਰਗੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Lumpectomy ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

Lumpectomy ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ:

 • ਇੱਕ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਛਾਤੀ ਜਾਂ "ਟੱਗਿੰਗ" ਦੀ ਭਾਵਨਾ।
 • ਅਸਥਾਈ ਸੋਜ.
 • ਉਸ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੰਪਲ ਬਣਨਾ ਜਿੱਥੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਲਾਗ.
 • ਛਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਿੱਟਾ

ਲੁੰਪੈਕਟੋਮੀ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।
ਲੰਮਪੇਕਟੋਮੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕੋ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਵਰਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ।

ਲੁੰਪੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਲੂਮਪੇਕਟੋਮੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ-ਸੰਭਾਲ ਸਰਜਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਕਿੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਮੈਂ ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਨਹੀਂ। ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੁੰਪੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।

ਲੁੰਪੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਕੀ ਹੈ?

lumpectomy ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ 94% ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ