ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਾਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ. ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਗੁਆ ਕੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?

ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਲਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ
 • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
 • ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ
 • ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ
 • ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਈ
 • ਨਵੀਨਤਮ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ

ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕਅੱਪ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚਾਂ ਕਿਉਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਿੱਟਾ

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂਚਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੈਂਸਰ-ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਭਾਗ ਕੀ ਹਨ?

ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

 • ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ
 • ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ
 • ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ
 • ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ
 • ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ

ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਕਅੱਪ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ:

 • ਟੈਟਨਸ
 • ਡਿਪਥੀਰੀਆ
 • ਫਲੂ
 • ਨਿਮੋਕੋਕਲ
 • ਮੈਨਿਨਜੋਕੋਕਲ
 • ਚੇਚਕ
 • ਸ਼ਿੰਗਲੇ
 • ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ
 • ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ
 • ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ
 • ਹੀਮੋਫਿਲਸ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਕਿਸਮ ਬੀ

ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਭਾਗ ਕੀ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:?

 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
 • ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ
 • ਬੱਡੀ ਮਾਸ ਸੂਚਕ
 • ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰੋ
 • ਰੋਕਥਾਮ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ
 • ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ