ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਰੋਗ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਾਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਚੀਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ, ਗੁਰਦੇ, ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿਡਨੀ ਰੋਗ, ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਬਲੈਡਰ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ, ਓਵਰਐਕਟਿਵ ਬਲੈਡਰ, ਹੇਮੇਟੂਰੀਆ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਯੂਰੇਟਰਲ ਸਟੋਨ, ​​ਕਿਡਨੀ ਸਿਸਟ, ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਕਿਡਨੀ ਬਲਾਕੇਜ ਪ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ (BPH) ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਨੈਫ੍ਰੈਕਟੋਮੀ: ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਬ੍ਰੈਕੀਥੈਰੇਪੀ (ਬੀਜ ਇਮਪਲਾਂਟ): ਇਹ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਚਨਾਤਮਕ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਬੀਜ ਨੂੰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖਾਸ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 • ਪਰਕਿਊਟੇਨਿਅਸ ਨੈਫਰੋਲਿਥੋਟੋਮੀ: ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਕੀ-ਹੋਲ ਕੱਟ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਧੁਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। 
 • ਰੋਬੋਟਿਕ-ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ: ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਪੇਲਵਿਕ ਅੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੌਲੇਪਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀ
 • ਯੋਨੀ ਅਤੇ ਯੂਰੇਥਰਲ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ
 • Orchiopexy: ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟਿਕੂਲਰ ਟੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
 • ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ: ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰੇਟਰ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਮੰਗਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਨਿਦਾਨ ਪੱਥਰੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ, ਬਲੈਡਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਦਰਦ, ਬੇਨਿਗ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਿਕ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ (ਬੀਪੀਐਚ), ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ, ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਮਰੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਰਦ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਕਰਮਣ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ।

ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਇੱਛਾ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੌਰਾਨ ਸਨਸਨੀ ਬਲਦੀ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ
 • ਪਿਛਾਖੜੀ ਏਜਾਕੁਲੇਟਨ
 • ਖਿਲਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ 

ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ।

ਅੰਤਮ ਤਰੀਕਾ ਕੌਣ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ?

ਇਲਾਜ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ